lagen.nu

Ansökan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ansökan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ansökan finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

MIG 2011:1: En ansökan om uppehållstillstånd kan inte avslås på den grunden att ansökan har lämnats in till svensk beskickning eller konsulat i ett annat land än sökandens hemland eller det land där han eller...
MIG 2012:20: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande i förhållande till en stat som utlänningen inte är medborgare i (undantaget statslösa personer)....
NJA 1986 s. 525: Enligt 15 § 2 st körkortslagen (1977:477) gällde tidigare att ett körkort blev ogiltigt, om det inte efter ansökan av körkortshavaren förnyades inom viss tid. Efter lagändring, som trädde i kraft d 1...
NJA 1987 s. 211: Fråga huruvida köp av område av fastighet blivit ogiltigt, då ansökan om fastighetsbildning inte gjorts inom sex månader från den dag då köpekontraktet upprättades. 4 kap 7 § JB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation