lagen.nu

Annons

Ingen har skrivit en beskrivning av "Annons" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Annons finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (24)

MD 2004:24: Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om anslutningsavgift och fasta löpande kostnader samt vissa andra...
MD 2005:32: Ett bolag har i en annons jämfört sina priser på tandtekniska produkter med priserna på motsvarande produkter hos ett antal icke namngivna konkurrenter. Annonsen har ansetts ge intrycket att de...
MD 2006:10: Vid marknadsföring av tjänster innefattande installation och service av antenner och kabel-TV, har ett bolag hänvisat till en bransch- auktorisation, som meddelas av en branschförening. Då bolaget...
MD 2006:12: Ett bolag har vid marknadsföringen av ett kontokort i annonser använt formuleringar med budskapet att innehavare av kortet redan "idag" eller "ikväll" kan köpa vissa produkter. Bolaget har vidare...
MD 2006:15: En annons på en tidnings första sida har utformats och presenterats på sådant sätt att det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring. Annonseringen har därför ansetts otillbörlig....
MD 2006:17: Ett företags marknadsföring av en hälsokostprodukt har gett intryck av att produkten erhållit viss utmärkelse trots att så inte varit fallet. Marknadsföringen har ansetts vilseledande enligt 4 och 6...
MD 2006:18: Ett företag har kontaktat annonsörer på viss webbplats och marknadsfört sin egen produkt trots att annonsörerna motsatt sig marknadsföring via telefon. Förfarandet har ansetts strida mot 13 d §...
MD 2006:2: Vid marknadsföring av metod för stambyte har vidtagits flera olika åtgärder, såsom telefonsamtal, utskick, personliga besök och annonsering, varvid gjorts påståenden om att kärandebolaget gjort sig...
MD 2006:20: Ett bolag har vid marknadsföring av blancolån, som är en konsumentkredit, i annons använt bl.a. uttrycket "Besked inom 30 sekunder". Marknadsdomstolen har funnit att innehållet i annonsen, särskilt...
MD 2006:21: Ett tidningsföretag har tagit emot och låtit införa en färdig annons avseende bantningsprodukter. Marknadsföringen har befunnits vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och därmed...
MD 2006:24: En lokal mäklarfirma har vid marknadsföring av fastighetsmäklartjänster bl.a. i annonser och på storbildstavlor på orten gjort flera påståenden med innebörd att presumtiva säljare av sina hus tjänar...
MD 2006:26: Ett bolag har vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller 15 volymprocent alkohol till konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter använt tre närmare angivna annonser....
MD 2007:1: Ett företag har vid marknadsföring av systemställningar (byggnadsställningar) använt en närmare angiven annons i vilken bl.a. angivits vad som krävs för att delar från företagets systemställningar...
MD 2007:12: Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen "upp till 50 % lägre pris". Formuleringen har ansetts ge intryck av att de kontaktlinser som bolaget marknadsför är betydligt...
MD 2007:15: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik i tre påtalade reklamfilmer gjort jämförelser mellan försäljning i traditionell butik och försäljning via Internet. En av filmerna har ansetts ge...
MD 2007:8: Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståenden om att företaget är Sveriges största bostadsmarknad, att företaget är Sveriges största eller populäraste marknadsplats...
MD 2007:9: Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståendet att företaget har "Alla bostäder från Sveriges fastighetsmäklare". Påståendet har ansetts vilseledande och otillbörligt i...
MD 2009:2: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon i Göteborg använt påståendet "göteborgs billigaste optikbutik". Eftersom bolaget inte kunnat styrka påståendet har det befunnits ovederhäftigt och...
MD 2009:5: Ett bolag har vid marknadsföring av byggnadsställningar utelämnat information om att det krävs en kompletterande beräkning av hållfastheten för att de marknadsförda byggnadsställningarna ska kunna...
MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en licens för institutionell visning av film - använt en annons med vissa närmare angivna påståenden bl.a. "Med Swedish Film...
MD 2010:20: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "2 för 1" och "0 kr" samt påståendena "Du avgör själv vilken typ av glasögon du vill komplettera med", "ett par identiska i reserv"...
MIG 2015:6: Arbetstillstånd får beviljas om den erbjudna anställningen har varit utannonserad under tio dagar. Rekryteringsförfarandet är då förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen, det s.k....
NJA 2001 s. 319: Fråga i resningsärende om tillämpning av 1 kap 9 § tryckfrihetsförordningen på ett s.k. blandat meddelande.
NJA 2008 s. 92: Ansvarig utgivare för periodisk skrift har av tingsrätt dömts för brott mot lotterilagen bestående i att han främjat utländskt lotteri genom att låta införa annonser från utländska spelbolag i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation