lagen.nu

Anmälningsskyldighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anmälningsskyldighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Anmälningsskyldighet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2014:32: Tillsynsärende; förbud mot utfyllnad av åkermark-----Målet rör förhållandet mellan anmälan för samråd enligt 12 kap. och tillsyn enligt 26 kap. miljöbalken. En verksamhet bestående i att åkermark...
NJA 2016 s. 702: När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något, t.ex. en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i förhållande till att det förelåg en skyldighet att...
RH 2018:45: Fråga om det med hänsyn till proportionalitetsprincipen i 24 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken funnits tillräckliga förutsättningar för fortsatt häktning av person misstänkt för grova...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation