lagen.nu

Anläggningsbeslut

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anläggningsbeslut" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1984 s. 757: Delägare i en samfällighet enligt anläggningslagen för talan vid allmän domstol mot samfällighetsföreningen med yrkande om fastställelse att viss ledning omfattas av anläggningsbeslutet. Fråga om...
NJA 1985 s. 676: Anläggningsbeslut enligt 49 § anläggningslagen (1973:1149) har ansetts inte kunna meddelas i syfte att anlägga ett motionsspår.
NJA 1991 s. 488: Ägarna av en fastighet som berördes av en anläggningsförrättning överklagade anläggningsbeslutet trots att de dessförinnan hade sålt fastigheten. Deras talan har ansetts inte böra avvisas.
NJA 1992 s. 159: I ett anläggningsbeslut har beträffande en befintlig väg föreskrivits bl a om iståndsättning av vägen och om andelstal. Då iståndsättningsåtgärderna inte vidtagits inom den i beslutet bestämda tiden...
NJA 2002 s. 161: Anläggningsbeslut har meddelats avseende en småbåtsbrygga. Ägare av grannfastighet har ansetts inte ha rätt att som sakägare överklaga anläggningsbeslutet.
NJA 2006 s. 747: En rätt till ett officialservitut har ansetts inte vara berörd av en beslutad gemensamhetsanläggning. Servitutsinnehavaren har därför inte haft rätt att som sakägare föra talan mot...
RH 2000:2: En samfällighetsförening har ansetts inte kunna vara part i rättegång rörande frågan om det anläggningsbeslut, varigenom den anläggning som föreningen förvaltar inrättades, har förfallit.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation