lagen.nu

Anbud

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett erbjudande om att ingå ett avtal.

Ett avtalsförfarande inleds med ett anbud (synonym: offert) från den ena parten. Anbudet måste vara riktat särskilt till den andra parten (erbjudanden till en obestämd krets kallas utbud och kan ses som en uppmaning till enskilda i denna krets att själva lämna anbud) och innehålla tillräckligt detaljerad information om vad det föreslagna avtalet ska ha för innehåll.

För att inte anses vara ett oförbindande utbud måste ett anbud innehålla:

  1. Ett erbjudande eller löfte
  2. med ett preciserat innehåll
  3. som riktar sig till en bestämd adressat
  4. erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande (jfr AvtL 9 §)

Om avtalsformen i sig har formkrav måste även anbudet vara på denna form. I Sverige är ett anbud bindande för anbudsgivaren. Principen med bindande anbud kallas löftesprincipen. Bundenheten varar under acceptfristen som kan anges i anbudet, eller annars fastställs enligt AvtL 3 §.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Anbud finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1985 s. 717: Fråga om behörighet för försäljare att för det bolag i vilket han var anställd avge anbud rörande leverans av ett monteringsfärdigt trähus.
NJA 1997 s. 27: I premieaviseringshandling avseende livförsäkring har lämnats uppgift om försäkringens kontantvärde inklusive återbäring. Detta har inte ansetts som ett anbud till försäkringshavaren att med...
NJA 1998 s. 873: Fråga om en kommun brutit mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling genom att inte anta anbudet med lägsta anbudspris.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation