lagen.nu

Analogisk lagtillämpning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden.

Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är direkt tillämpbara. För att avgöra en fråga kring ett sådant hyresförhållande kan man istället i många fall titta på hur konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen har löst en liknande frågeställning (ex analogia = på grund av likheten).

Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1994 s. 480: Olovligt förfogande? Tillämpningen av straffrättens legalitetsprincip.
NJA 1999 s. 215: En rättslig kvalificering varigenom en gärning bedöms vara straffri har ansetts falla utanför tillämpningsområdet för 51 kap 23 a § RB. Även frågor om analogisk tillämpning av strafflag och om...
NJA 2001 s. 623: Resningsärende. Fråga om en dom innebär en analogisk tillämpning av ett straffbud (7 § skattebrottslagen 1971:69 i dess lydelse före den 1 juli 1996) och därmed uppenbart strider mot lag.
NJA 2008 s. 24: Fråga om rätt till avgångsvederlag för handelsagent vars uppdrag omfattat dels marknadsföring av tidsbegränsad nyttjanderätt till dataprogram, dels tillhandahållande av andra tjänster till kund....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation