lagen.nu

Allmän handling

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:

  1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
  2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten
  3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7)

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (90)

HFD 2011 ref. 52: Handlingar i en databas som gjorts tillgängliga för en annan myndighet för bl.a. statistikframställning utgör allmänna handlingar.
HFD 2011 ref. 53: En kommuns beslut att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en ideell förening har ansetts strida mot lag då fullmäktige före beslutet underlåtit att verka för handlingsoffentlighet hos...
HFD 2011 ref. 67: Sedan ett bolag har upplösts genom likvidation kan bolaget inte anses lida skada eller men genom att uppgifter röjs vid utlämnande av allmänna handlingar.
HFD 2012 ref. 33: Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhetsprövning av domare.
HFD 2012 ref. 64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på tingsrätter i en tabell över utdömda brottspåföljder.
HFD 2013 ref. 33: Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats.
HFD 2013 ref. 40: Den omständigheten att en handling överlämnats från Jordbruksverkets internrevision till en annan del av myndigheten har inte medfört att handlingen blivit en allmän handling eftersom...
HFD 2013 ref. 48: Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Skatteverket omfattas inte av den s.k. skattesekretessen.
HFD 2013 ref. 73: Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynrätt enligt 16 kap. 7 § föräldrabalken.
HFD 2013 ref. 86: E-postmeddelanden utan ärendeanknytning som skickats mellan tjänstemän inom en myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar.
HFD 2014 ref. 28: Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt.
HFD 2014 ref. 48: Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av sekretess.
HFD 2014 ref. 55: Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen på grund av sekretess överklagas i den ordning som anvisas i offentlighets- och sekretesslagen.
HFD 2014 ref. 66: Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen är inte tillämplig när den personuppgiftsansvarige inte är etablerad i Sverige.
HFD 2014 ref. 70: Det förhållandet att ett organ anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen för all sin verksamhet har inte ansetts innebära att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet...
HFD 2015 ref. 11: Sekretessbestämmelsen i 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig på uppgift hos Arbetsförmedlingen om anordnare av sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins fas...
HFD 2015 ref. 12: En personalansvarsnämnd har ansetts ha en sådan självständig ställning inom en myndighet att handlingar som överlämnas dit från ett annat organ inom myndigheten utgör allmänna handlingar enligt 2...
HFD 2015 ref. 25: En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad databehandling som kräver en arbetsinsats på 4-6 timmar har inte ansetts tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.
HFD 2015 ref. 4: En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgöra en allmän handling.
HFD 2015 ref. 45: En handlings karaktär av säkerhetskopia ändras inte till följd av att originalhandlingen raderas, även om detta sker i strid med de gallringsföreskrifter som gäller för myndigheten.
HFD 2015 ref. 57: En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess.
HFD 2015 ref. 71: Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade har inte ansetts vara överklagbart.
HFD 2016 ref. 1: Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar.
HFD 2016 ref. 17: Uppgifter om kunder samt om namn på anställda och konsulter hos ett bemanningsföretag har ansetts som sådana uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden som omfattas av sekretess.
HFD 2016 ref. 55: S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykolog som i sitt arbete använder samma test.
HFD 2017 ref. 15: En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens...
NJA 1981 s. 1126: Domstol har i dom år 1953 med stöd av 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar förordnat om sekretess intill viss dag under 1982 beträffande delar av domen...
NJA 1981 s. 982: Myndighet som förvarar en allmän handling har inte rätt att föra talan mot beslut av domstol enligt 23 kap 14 § och 38 kap 8 § RB att handlingen skall tillhandahållas vid förundersökning.
NJA 1989 s. 504: Är bandupptagning av sakframställning i brottmål att anse som minnesanteckning i den mening som avses i 2 kap 9 § 1 st tryckfrihetsförordningen?
NJA 1993 s. 216: Dröjsmål med att lämna ut allmän handling har inte medfört ansvar, då det berott på förbiseende och ingen sådan omständighet förelegat som talat för att ändå döma till ansvar.
NJA 1998 s. 559: Hur omfattande efterforskningar måste en domstol företa när en person begär att få ta del av alla domar, utan begränsning till slag eller tid, som domstolen meddelat avseende en namngiven person?
NJA 2002 s. 433: En hovrätt har till en tilltalads offentlige försvarare i ett brottmål där lämnat ut kopior av videoupptagningar som åberopats som bevis i målet och därvid ställt upp förbehåll som inskränker...
NJA 2005 s. 91: Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet. 9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
NJA 2006 s. 78: I mål om vårdnad m.m. har hovrätten enligt 34 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) beslutat att rättshjälp som beviljats part skulle upphöra. Sedan parten överklagat beslutet och gett in ett...
NJA 2007 s. 25: Sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma...
NJA 2015 s. 624: Utlämnande av domstols dagboksblad i elektronisk form.
RÅ 1993 ref. 20: Vid tillämpning av 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen har den för hela Stockholms län gemensamma sektionen för interna utredningar hos Polismyndigheten i Stockholm och ett polisområde inom...
RÅ 1993 ref. 3: När en handling som begärts utlämnad har förelegat även i en tryckt, öppen version, har myndigheten icke tillhandahållit handlingen i avskrift eller kopia utan av "praktiska skäl" hänvisat sökanden...
RÅ 1993 ref. 61: Sedan besvär anförts över länsrättsdom vari sekretessförordnande enligt 12 kap. 3 och 4 §§ sekretesslagen intagits avvisade kammarrätten besvären på grund av bristande saklegitimation. I beslutet...
RÅ 1994 ref. 64: Fråga om tillämpning av 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen.
RÅ 1994 ref. 75: Fråga om visst projekt är att hänföra till sådan vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning som avses i 9 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m.
RÅ 1994 ref. 79: Part i mål hos kronofogdemyndighet har ansetts berättigad att med stöd av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) få ut uppgifter om ekonomiska förhållanden i motparts självdeklaration som förvaras hos...
RÅ 1994 ref. 91: Fråga om men enligt 7 kap. 7 § sekretesslagen uppkommer av att adressuppgift hos försäkringskassan beträffande enskild person röjs.
RÅ 1994 ref. 97: Fråga om handlingar, som utarbetats på kommunstyrelses kontor och avsetts som underlag för beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott, har varit att anse som allmänna när de begärdes utlämnade....
RÅ 1995 ref. 28: Sekretessmål. Förundersökning mot en läkare avseende misstanke om brott mot lagen (1992:860) om kontroll av narkotika har - kort efter det att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallat läkarens...
RÅ 1995 ref. 51: Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (s.k. överraskningsrevision); m.m.
RÅ 1996 ref. 19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte...
RÅ 1996 ref. 25: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen och förvarade där även när de faktiskt funnits hos enskilt företag som haft i uppdrag att medverka vid...
RÅ 1996 ref. 79: Ärenden om arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom rekryteringsstöd, lönebidrag m.m. har jämställts med åtgärder som avses i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder och således...
RÅ 1996 ref. 82: Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skatteregistret av organisationsnummer enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. har inte ansetts...
RÅ 1996 ref. 85: Enligt 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528) om offenlig upphandling skall på begäran av en anbudsgivare en av handelskammare utsedd person närvara vid anbudsöppnandet. Det förhål- landet att...
RÅ 1996 ref. 86: Fråga om 7 kap. 15 § sekretesslagen utgjort hinder mot att ur regionalt folkbokföringsregister få ut en sammanställning grundad på uppgifter om medborgarskap.
RÅ 1997 ref. 21: Fråga om sekretess enligt 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) för handlingar med uppgifter angående livsmedelskontroll som under ett antal år företagits av en miljönämnd och avser vissa s.k....
RÅ 1997 ref. 26: Fråga om en grundskoleelev, som i en skrivelse till skolans rektor anmälts för deltagande i mobbning, varit att anse som part i ett ärende vid skolan och i den egenskapen - på grund av bestämmelserna...
RÅ 1998 ref. 11: Handlingar från ett tidigare enskilt ägt bolag, vilka efter det att bolaget övertagits av kommunen förvarades hos ett annat kommunalt bolag, har ansetts vara allmänna, oaktat handlingarna var...
RÅ 1998 ref. 30: Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter vid en restaurang har på grund av bestämmelsen i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF) inte ansetts inkomna till...
RÅ 1998 ref. 32: Fråga om sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen för uppgifter hos Affärsverket svenska kraftnät angående anställdas löner.
RÅ 1998 ref. 34: En handling, som genom dom undantagits från taxeringsrevision med stöd av 3 kap. 13 § första stycket 2 taxeringslagen (1990:324), har ansetts skola på begäran återlämnas till den reviderade.
RÅ 1998 ref. 42: Den s.k. scientologibibeln har inte ansetts omfattad av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)
RÅ 1998 ref. 44: Datalagrade förteckningar över in- och utgående meddelanden (e-post- logg) hos kommunala tjänstemän har ansetts som allmänna handlingar.
RÅ 1998 ref. 52: Vid sammanträden i en kommunledningsgrupp, som var ett rådgivande organ till kommundirektören, fördes anteckningar som skrevs ut och distribuerades till gruppens medlemmar. Anteckningarna har bedömts...
RÅ 1998 ref. 54: Fråga om sekretess enligt 1 a § sekretessförordningen (1980:657) för uppgift om försäkringskassetjänstemans bostadsadress och personnummer.
RÅ 1999 ref. 18: Datalagrade meddelanden, s.k. cookie-filer (I) respektive global/historikfiler (II), hos kommunala tjänstemän har ansetts som allmänna handlingar.
RÅ 1999 ref. 36: Uppgifter som utväxlats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket via elektronisk post har ansetts utgöra allmänna handlingar. Även fråga om sådant utkast som avses i 2 kap. 9 § andra stycket TF...
RÅ 1999 ref. 38: God man som förordnats enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för att bevaka huvudmannens rätt och förvalta hans egendom har ansetts ha rätt att med stöd av 14 kap. 4 § sekretesslagen få ut kopior av...
RÅ 1999 ref. 48: Handlingar hos Riksmarskalksämbetet har ansetts inte omfattade av bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
RÅ 2000 ref. 15: Uppgift om huruvida någon förekommer i ärende hos SÄPO har ansetts omfattad av sekretess enligt 5 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
RÅ 2000 ref. 22: I ett EG-direktiv som genomförts i svensk rätt finns bestämmelser om konfidentiell behandling till skydd för de immateriella rättigheter som är knutna till direktivet. Förutsättningar har inte...
RÅ 2000 ref. 6: Beslut enligt 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att omhänderta patient för undersökning och beslut att begära polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 samma lag för...
RÅ 2001 ref. 27: Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) har ansetts tillämpliga då en brottsanmälan mot en person lett till en omfattande s.k. förutredning och personen ifråga sedermera begärt att få...
RÅ 2001 ref. 35: Fråga om manuell behandling av personuppgifter i betygshandlingar som är sorterade i bokstavsordning och som genom behandlingen kommer att sorteras med ledning av varje students betygsgenomsnitt...
RÅ 2001 ref. 68: Jordbruksverkets adressregister över mjölkproducenter har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt ändamål. Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) och 10 § f personuppgiftslagen...
RÅ 2002 ref. 103: 5 kap. 1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i handlingar hos kommunal myndighet vilka överlämnats till polismyndighet i samband med anmälan om brott.
RÅ 2002 ref. 24: Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, ett bolag, genom en riktad nyemission kommer att äga drygt 90 procent av aktierna medan övriga aktieägare förvärvar konvertibla...
RÅ 2002 ref. 28: I protokoll från sammanträde med riksbanksdirektionen intagen uppgift om den ram inom vilken rätten att genomföra valutainterventioner delegerats har ansetts vara av sådan art att det kan antas att...
RÅ 2002 ref. 54: Utdrag ur Centrala studiestödsnämndens register över mottagare av studiemedel har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt ändamål. Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen och 10 § f...
RÅ 2003 ref. 28: Sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgifter om löner för vissa anställda i ett landstingsägt bolag, verksamt inom sjukvården.
RÅ 2004 ref. 49: Myndighet har ansetts ha fog för sin åtgärd att föra blanketter med inhämtade uppgifter om anställdas bisysslor till ett särskilt ärende. Blanketterna ansågs därför upprättade - och därmed allmänna...
RÅ 2004 ref. 9: Uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, som skulle användas vid uppföljning av viss medicinsk behandling, lämnades inte ut med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen, eftersom de inte ansågs...
RÅ 2008 ref. 67: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009 ref. 17: Innebörden av begreppet närstående i sekretesslagen.
RÅ 2009 ref. 59: Förutsättningar för utrikessekretess för uppgifter i e-postkorrespondens mellan Riksbanken och bl.a. andra centralbanker och mellanfolkliga organisationer rörande den finansiella situationen i de...
RÅ 2009 ref. 80: Namn- och adressuppgifter på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregistret har inte lämnats ut till en jägarorganisation som skulle använda uppgifterna för informationsspridning och...
RÅ 2010 ref. 121: Sekretessbestämmelsen i 25 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig i ett ärende hos Socialstyrelsen om ansökan om legitimation som läkare.
RÅ 2010 ref. 20: Sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgift om namn på anställda som en personalansvarsnämnd sagt upp i ett ärende som kommit att uppmärksammas...
RÅ 2010 ref. 58: Sekretess har inte ansetts föreligga för folkbokföringsuppgifter om vårdnadshavare för barn som är föremål för indrivningsåtgärder.
RÅ 2010 ref. 59: Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet avseende ärenden med anknytning till dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (DDR) har lämnats ut med förbehåll om bl.a....
RÅ 2010 ref. 77: En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss...
RH 2007:33: En person begärde att få utlämnat samtliga morddomar som en tingsrätt hade meddelat under ett visst år. Begäran har bifallits såvitt gäller de domar som registrerats i tingsrättens automatiserade...
RH 2009:18: Ett fotografi har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729). Fråga om en tidning haft rätt att återge fotografiet sedan det förekommit i ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation