lagen.nu

Allmän försäkring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän försäkring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (94)

AD 2007 nr 40: Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad, skall arbetsgivaren enligt 33 §...
HFD 2011 ref. 17: En försäkrad har enligt kollektivavtal möjlighet att få sin arbetstid förkortad men ändå få en lön som grundas på en ordinarie arbetstid om 40 timmar per vecka. I ett mål om sjukpenning har ansetts...
HFD 2011 ref. 25: Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall beviljats (I) en förskolelärare vars arbete till stor del äger rum i skog och mark och i vilket...
HFD 2011 ref. 27: Aktivitetsersättning har ansetts kunna utgå enligt olika nivåer under en och samma ersättningsperiod förutsatt att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år.
HFD 2011 ref. 3: En sextonåring som insjuknat i diabetes mellitus har under den inledande sjukdomsperioden ansetts vara allvarligt sjuk i den mening som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning.
HFD 2011 ref. 30: Deltidssjukskriven försäkrad har ansetts ha rätt till sjukpenning, trots att arbetstiden inte reducerats varje arbetsdag.
HFD 2011 ref. 61: Krav på återbetalning av felaktigt utbetald förtidspension och sjukersättning har inte eftergetts då den försäkrade orsakat de felaktiga utbetalningarna genom brott.
HFD 2011 ref. 63: Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare (I-III).
HFD 2011 ref. 89: Den tid under vilken en pensionär varit försäkrad för sjukdom och moderskap har ansetts avgörande för vilken EU-medlemsstat som ska bära kostnader för vårdförmåner.
HFD 2012 ref. 10: Beslut om avregistrering från sjukförsäkringsregistret kan inte överklagas.
HFD 2012 ref. 22: Fråga om rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. (I och II).
HFD 2012 ref. 3: En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en föräldraledighet har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.
HFD 2012 ref. 32: Efter att den försäkrade genomgått en höftledsoperation har en återgång i arbete ansetts medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom varför rätt till förlängd sjukpenning (numera...
HFD 2012 ref. 44: Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas (I och...
HFD 2013 ref. 29: Minskning av en retroaktivt beviljad sjukersättning med sjukpenning som tidigare betalats ut för en del av den retroaktiva perioden skulle göras för den retroaktiva perioden i dess helhet.
HFD 2013 ref. 38: Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan det inte ställas krav på att funktionshindret ska bestå under den planerade studietiden.
HFD 2013 ref. 44: I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation.
HFD 2013 ref. 60: Fråga om rätt till sjukersättning.
HFD 2013 ref. 68: Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga.
HFD 2013 ref. 76: Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på obegränsad tid för vård av ett barn som efter avslutad behandling av en allvarlig sjukdom behövt intensiv träning m.m. på grund...
HFD 2014 ref. 11: SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
HFD 2014 ref. 12: Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.
HFD 2014 ref. 16: Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats.
HFD 2014 ref. 17: Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rätt till garanterad ersättning till följd av dövhet eller grav hörselskada ansöker om högre ersättning på grund av merkostnader...
HFD 2014 ref. 3: Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
HFD 2014 ref. 60: För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar.
HFD 2014 ref. 72: Bestämmelserna i Försäkringskassans föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst såvitt avser s.k. fortsatt uppbyggnadsskede har ansetts stå i strid med överordnad författning och har därför inte...
HFD 2015 ref. 10: Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed inte...
HFD 2015 ref. 15: Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.
HFD 2015 ref. 61: Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.
HFD 2015 ref. 74: Fråga om hur den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas när han eller hon har en skyddad SGI som är fastställd utifrån ett heltidsarbete där den faktiska arbetstiden understiger 40 timmar per vecka.
RÅ 1998 ref. 21: En försäkrad med vissa funktionshinder arbetar ensam i en egen rörelse med lastmaskin. Maskinen har utrustats med centralsmörjningssystem som arbetshjälpmedel för den försäkrades rehabilitering....
RÅ 1998 ref. 3: Fråga i mål angående förtidspension/sjukbidrag om kammarrätten bort meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291).
RÅ 1998 ref. 36: Stipendium från ett privat bolag har inte ansetts kunna jämställas med ett sådant bidrag under utbildning som anges i 3 kap. 5 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den försäkrade...
RÅ 1998 ref. 37: En förälder, för vilken anmälan gjorts hos försäkringskassan om tjänstledighet med ersättning i form av föräldrapenning, har samma dag som ledigheten enligt anmälan skulle börja begärt att i stället...
RÅ 1999 ref. 4: En utländsk medborgare som inte var bosatt i Sverige har, sedan hon slutat en tillfällig anställning i Sverige, ansetts ha helt upphört att vara yrkesverksam här. Till följd härav har hon enligt...
RÅ 1999 ref. 43: Riksförsäkringsverkets föreskrifter om rätt till ersättning för tandvård enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har inte ansetts bindande vid prövning av rätt till ersättning enligt lagen...
RÅ 1999 ref. 63: Kammarrätt har inte ansetts kunna pröva frågan om ändring av ett beslut om förtidspension med tillämpning av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring när försäkringskassan och länsrätten...
RÅ 2000 ref. 20: Sedan en finsk kvinna, som tidigare varit anställd i Sverige, fött barn här och flyttat till Finland med sin familj har svensk föräldrapenning tillerkänts henne även för tid efter det hon bosatt sig...
RÅ 2000 ref. 51: Fråga vid tillämpning av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer om en gift kvinna, som lever åtskild från sin make och som vid bestämmande av årsinkomst behandlas som ogift såvitt gäller...
RÅ 2001 ref. 52: Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspension har hänsyn inte ansetts böra tas till (I) att den försäkrade tillsammans med maken har haft vård om en 13-årig fosterdotter...
RÅ 2001 ref. 58: Socialnämnd har ansetts berättigad att uppbära retroaktivt beviljat vårdbidrag även om mottagaren inte erhållit socialbidrag för hela den tid vårdbidraget avser. Även fråga om hur stor del av...
RÅ 2001 ref. 70: Vårdbidrag har ansetts kunna avse vård- och tillsynsbehovet i fråga om sådana akuta försämringstillstånd hos barnet som på grund av handikappets natur kunnat förutses vid bidragets beviljande....
RÅ 2001 ref. 75: Sjukpenninggrundande inkomst för en försäkrad som arbetar halvtid och är halvt sjukskriven skall bestämmas med utgångspunkt i hans faktiska inkomstförhållanden och inte på grundval av den generella...
RÅ 2001 ref. 77: Fråga om storleken av föräldrapenning för försäkrad som under perioden om 240 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse flyttat från Norge till Sverige och i samband därmed gjort...
RÅ 2002 ref. 11: Vårdinsatserna beträffande funktionshindrat barn, för vilket helt vårdbidrag beviljats, har ansetts ha haft sådan omfattning att de skulle beaktas vid bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga i...
RÅ 2002 ref. 114: Fråga i mål om rätt till sjukpenning om det föreligger särskilda skäl att beakta sådana omständigheter som avses i 3 kap. 7 § sjätte stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring vid bedömningen av...
RÅ 2002 ref. 43: Kostnader för handikappad pojkes resor till fristående skola i grannkommun har i visst fall ansetts utgöra en ersättningsgill merkostnad som skall beaktas vid fastställande av rätt till vårdbidrag.
RÅ 2002 ref. 48: Nedsättning av arbetsförmågan - när fråga är om rätt till sjukpenning - har för försäkrad, som vid sidan av heltidsanställning också varit anställd på deltid som brandman, bedömts med utgångspunkt i...
RÅ 2002 ref. 98: Riksförsäkringsverket har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om beräkning av bostadskostnad till att besluta en föreskrift om rätt till bostadstillägg....
RÅ 2003 ref. 65: Tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring utgör en familjeförmån enligt artikel 4.1 h i förordning (EEG) nr 1408/71. Till följd härav har en...
RÅ 2003 ref. 67: Minskning av retroaktivt beviljad förtidspension har ansetts skola göras med för samma tid utgiven frivillig sjukpenning.
RÅ 2003 ref. 93: En arbetslös försäkrad, som vistats åtta veckor på semester utomlands, har inte ansetts ha rätt att behålla sin tidigare fastställda sjukpenninggrundande inkomst.
RÅ 2004 ref. 103: En dag-för-dag-anställd, som i förväg känt till att han skulle opereras viss dag, har inte avtalat med arbetsgivaren om något arbete under sjukperioden. Eftersom något anställningsförhållande således...
RÅ 2004 ref. 145: Avgångsvederlag, som utgått efter det att en anställning upphört, har inte ansetts kunna ligga till grund för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst.
RÅ 2004 ref. 41: En i Sverige försäkrad person har enligt artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget rätt till ersättning från den svenska sjukförsäkringen för kostnader för sjukhusvård (I) och tandvård (II) som...
RÅ 2004 ref. 52: Föräldrarna till ett dövt barn har deltagit i en av landstinget anordnad kurs i teckenspråk. Deltagande i en sådan kurs har ansetts ge rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § lagen...
RÅ 2004 ref. 54: Allmän försäkringskassa har inte rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning från en socialförsäkring.
RÅ 2004 ref. 89: En förälder har felaktigt uppburit föräldrapenning på sjukpenningnivå med anledning av barns födelse under samtliga dagar för vilka sådan föräldrapenning kan utges. Fråga om den andra föräldern...
RÅ 2005 ref. 38: Vid prövningen av rätten till handikappersättning skall inte beaktas merutgifter som uppkommer efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.
RÅ 2005 ref. 45: Fråga om beräkning av merkostnader vid handikappersättning.
RÅ 2005 ref. 52: Fråga om rätt till sjukpenning vid återinsjuknande.
RÅ 2005 ref. 63: En förälder, vars barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har deltagit i barnets inskolning i specialskola och har därvid ansetts ha rätt till tillfällig...
RÅ 2006 ref. 17: En person som vid sidan av sin anställning bl.a. haft uppdrag för en bostadsrättsförening har inte ansetts berättigad till sjukbidrag eftersom hennes arbetsförmåga, med hänsyn till insatsernas...
RÅ 2006 ref. 22: Ett beslut enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet.
RÅ 2006 ref. 30: Vid bedömningen av en kvinnas rätt till omställningspension har det ansetts att hon stadigvarande sammanbodde med sin före detta make vid dennes bortgång.
RÅ 2006 ref. 54: Kravet i 3 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring att en försäkrad skall ha varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedling för att under studieuppehåll få sjukpenning grundad på en vilande...
RÅ 2006 ref. 56: En person som vid sidan av sin anställning som elevassistent och lärare haft ett uppdrag som kontaktperson har utan hinder av uppdraget ansetts ha rätt till en fjärdedels sjukpenning.
RÅ 2007 ref. 21: Försäkringskassan har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsrätts dom med stöd av 20 kap. 12 § lagen om allmän försäkring när kassan inte varit part i länsrätten.
RÅ 2007 ref. 31: Med hänsyn till syftet med en utbildning som omfattade 31 veckor har rehabiliteringsersättning tillerkänts en försäkrad för att delta i utbildningen trots att denna var avslutad först efter fyra år.
RÅ 2007 ref. 67: Handikappersättning har tillerkänts en försäkrad som har behov av hjälp med hushållsgöromål ca två timmar per dag och har merkostnader om 2 700 kr per år.
RÅ 2007 ref. 83: En Marie Curie-stipendiat som bedrivit forskning vid ett svenskt universitet har ansetts omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen.
RÅ 2008 ref. 34: Vid bedömning av till vem av föräldrarna vårdbidrag ska betalas ut när barnet växelvis bor lika mycket hos båda föräldrarna, har i brist på bättre kriterier folkbokföringen fått vara avgörande.
RÅ 2008 ref. 81: Kostnad för s.k. fibromassage har inte godtagits som sådan merutgift som ska beaktas vid bestämmande av handikappersättning.
RÅ 2009 ref. 101: Två personer har gemensamt haft uppdrag som familjehemsföräldrar men hela arvodet för uppdraget har betalts till en av dem. Vid fastställande av sjukpenninggrundande inkomst för den föräldern har...
RÅ 2009 ref. 102: Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga (I) vid foglossning i samband med graviditet och (II) vid reaktion på svår stress.
RÅ 2009 ref. 19: Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i vad det avsåg ersättning för merkostnader som gick utöver dem som prövats av Försäkringskassan.
RÅ 2009 ref. 20: Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göras av barnens särskilda behov.
RÅ 2009 ref. 25: En försäkrad kan inte vägras tillfällig föräldrapenning på den grunden att han inte har gjort någon inkomstförlust under den tid han avstått från förvärvsarbete för vård av barn.
RÅ 2009 ref. 37: Enbart det förhållandet att en vistelse i ett land, vars klimat erbjuder möjlighet till regelbunden solning och salta bad, har en utläkande effekt på en försäkrads hudsjukdom innebär inte att s.k....
RÅ 2009 ref. 38: En socialförsäkringsnämnds bedömning att en försäkrad inte haft rätt till redan utbetalade förmåner har ansetts vara endast ett led i handläggningen av ett återkravsärende och har därför inte utgjort...
RÅ 2009 ref. 7: Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i målet.
RÅ 2009 ref. 76: Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånadersregeln.
RÅ 2009 ref. 82: Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godtas kostnader för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna.
RÅ 2010 ref. 1: Fråga om res judicata i ett mål om återbetalning av bostadstillägg enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
RÅ 2010 ref. 107: En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en sjukskrivningsperiod har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.
RÅ 2010 ref. 108: Fråga om förutsättningarna för att dra in sjukpenning för en försäkrad som fyllt 65 år.
RÅ 2010 ref. 120: Mål om sjukpenning har återförvisats till Försäkringskassan när kassan ansetts inte ha fullgjort sin utredningsskyldighet.
RÅ 2010 ref. 37: Sjuklön som utgår enligt kollektivavtal på grund av att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen har inte ansetts utgöra sådan inkomst av eget arbete som ingår i den sjukpenninggrundande inkomsten....
RÅ 2010 ref. 39: Fråga om innebörden av villkoret i 16 kap. 14 § första stycket lagen om allmän försäkring att beslut får fattas endast om den försäkrade under minst tolv månader omedelbart dessförinnan har uppburit...
RÅ 2010 ref. 64: Återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond har inte lagts till grund för sjukpenninggrundande inkomst.
RÅ 2010 ref. 72: Ett brevsvar från Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för rehabiliteringsutredning har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut.
RÅ 2010 ref. 83: Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökat löneuttag från eget aktiebolag (I) eller av ökade inkomster från uthyrda fastigheter (II).
RÅ 2010 ref. 99: Sjukpenninggrundande inkomst för en musiker har ansetts vara uppdragsinkomsterna efter avdrag för inkomsternas förvärvande.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation