lagen.nu

Allmänna medel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmänna medel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1982 s. 112: I brottmål, vari talan mot HovR:s dom förts av den tilltalade endast om befrielse från skyldighet att till statsverket återbetala kostnader för offentlig försvarare och bevisning, har talan för...
NJA 1982 s. 212: Offentlig försvarare har tillerkänts ersättning av allmänna medel för alla de åtgärder från hans sida som varit påkallade för fullgörandet av hans skyldighet att med nit och omsorg tillvarata den...
NJA 1983 s. 905: Konkursbeslut har undanröjts på den grunden att gäldenären redan var försatt i konkurs. Då arvode till den förvaltare som utsetts med anledning av konkursbeslutet inte kan uttas ur den egendom som...
NJA 1984 s. 688: Frågor om ersättning av allmänna medel för sakkunnigutredning. Tillämpning av 9 och 25 §§ rättshjälpslagen.
NJA 2005 s. 26: Förskott på arvode till konkursförvaltare har ansetts kunna utgå av allmänna medel. Tillika fråga om partsställningen i hovrätt.
NJA 2005 s. 97: Principer för bestämmande av ersättning till offentliga försvarare och rättshjälpsbiträden för arbete med överklagande i mål i vilka prövningstillstånd fordras.
NJA 2008 s. 436: Sedan åklagare enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har beslutat att ett beslagtaget föremål skulle lämnas ut till målsäganden, har hovrätt vid prövning enligt 27 kap. 6 § andra stycket upphävt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation