lagen.nu

Allmänna avd. - övrigt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmänna avd. - övrigt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (9)

2005-4233: Förlorad videofilm. Videobutik med brevinkast och box för återlämnande av filmer efter stängningsdags har inte ansetts ha rätt att kräva kunden på ersättning för förlorad film ett och ett halvt år...
2005-7878: Frågan om ett postbefordringsföretags skadeståndsansvar för brevförsändelse som gått förlorad efter att den lämnats ut till adressaten har bedömts enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och...
2006-1349: Ett avtalsvillkor i en fraktsedel som skrivits på engelska och med mycket liten stil har ansetts oskäligt i konsumentförhållande och har lämnats utan avseende enligt 36 § avtalslagen. Avgörande...
2006-4737: En förmedlare av tand- och sjukvårdsresor till Thailand har ansetts skyldig att ersätta resekostnader som blivit onyttiga för konsumenten p.g.a. bristfällig information om behandlingstider och...
2006-6073: Ett avtalsvillkor som begränsat en näringsidkares skadeståndsskyldighet till ett belopp som motsvarat priset för avtalad tjänst har ansetts oskäligt och lämnats utan avseende med stöd av 36 §...
2007-8245: Fråga om begränsningar i möjligheten att boka ett s.k. upplevelsepaket medfört att avtalet blivit ogiltigt eller oskäligt. Avgörande 2008-05-15; 2007-8245
2008-1134: Bevisbördan för att en vara har köpts hos det företag mot vilket felpåföljd riktas. Avgörande 2008-05-15; 2008-1134
2009-1239: Ett avtalsvillkor enligt vilket ett avtal förlängs med tre år i taget om det inte sägs upp vid viss tidpunkt har, då avtalet inte förlängs genom en aktiv handling från konsumentens sida, ansetts vara...
2010-8339: Giltigheten av ett presentkort efter det att restaurangen bytt ägare. Avgörande 2011-03-22; 2010-8339.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation