lagen.nu

Allmän rättshjälp

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän rättshjälp" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (9)

NJA 1981 s. 1032: Part, som åtnjöt allmän rättshjälp med biträdesförordnande, väckte vid TR talan i dispositivt tvistemål. Parterna träffade sedermera prorogationsavtal av innehåll bl a att kärandens talan i målet...
NJA 1981 s. 873: Spörsmål angående beviljande av allmän rättshjälp för näringsidkare. (I-VI.)
NJA 1983 s. 150: Part som i rättegång åtnjöt allmän rättshjälp tillfördes betydande förmögenhetstillgångar genom förlikning i rättegången. Den domstol där tvisten var anhängig har ansetts oförhindrad att, i samband...
NJA 1983 s. 221: När det beslutas att allmän rättshjälp skall upphöra på den grund att den rättssökande inte längre kan anses ha befogat intresse av att få sin sak behandlad, uppkommer frågan om skyldighet för honom...
NJA 1985 s. 626: Spörsmål rörande upphörande av allmän rättshjälp enligt 34 § 1 st 5 rättshjälpslagen.
NJA 1992 s. 157: Utlänning, som är svarande i faderskapsmål, har beviljats rättshjälp enligt 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429).
NJA 1992 s. 84: Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.
NJA 1996 s. 441: Förbudet i 20 kap 12 § 1 st FB att överklaga HovR:s dom eller slutliga beslut i mål om underhåll har ansetts omfatta även beslut om upphörande av allmän rättshjälp och därav föranlett beslut om...
RÅ 1994 ref. 88: Beviskravet i mål om återkallelse av tillstånd att servera alkoholdrycker.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation