lagen.nu

Allmän handling sekretess eller inte

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän handling sekretess eller inte" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (17)

RÅ 2003 ref. 83: Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett aktiebolag. Handlingar som getts in till Revisorsnämnden i ett disciplinärende rörande revision av bolaget har inte ansetts kunna...
RÅ 2004 ref. 102: Uppgifter om vilka som återkallat sitt samtycke till användning av vävnadsprov enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. har ansetts hänförliga till sådan verksamhet som avses i 7 kap....
RÅ 2004 ref. 74: Ett vid en universitetsinstitution utvecklat datorprogram för administration av den egna verksamheten har inte ansetts utgöra ett inslag i affärsverksamhet, varför 6 kap. 1 § sekretesslagen inte...
RÅ 2004 ref. 97: Sekretess enligt 5 kap. 2 § 1 sekretesslagen har ansetts gälla för uppgifter om samtliga datorer med tillhörande utrustning vid en tingsrätt med avseende på tillverkningsnummer, fabrikat, typ,...
RÅ 2004 ref. 98: Fråga om uppgifter om en enstaka namngiven persons vapeninnehav kunde lämnas ut till innehavare av en juridisk byrå med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.
RÅ 2005 ref. 27: En förteckning som innehåller uppgifter om ett stort antal personer, har ansetts kunna lämnas ut efter en tillämpning av det raka skaderekvisitet i 7 kap. 19 § sekretesslagen.
RÅ 2005 ref. 5: Ett ramavtal om personaluthyrning har ingåtts mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och ett antal leverantörer. Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för en sammanställning av...
RÅ 2005 ref. 78: Det har inte ansetts att det av särskild anledning kan antas att eleverna i en skolklass, där en av eleverna polisanmält en lärare för våldtäkt, lider men om uppgifterna i klasslistan lämnas ut till...
RÅ 2005 ref. 94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.
RÅ 2006 ref. 8: Uppgifter i Riksbankens handlingar rörande representation av vilka man kan sluta sig till vilka som utför penningtransporter och hur dessa går till har ansetts omfattade av sekretess enligt 5 kap. 2...
RÅ 2006 ref. 87: Enligt 7 kap. 11 § sekretesslagen gäller i anställningsärenden inte någon sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Sekretess har inte ansetts kunna grundas på artikel 8 i...
RÅ 2007 ref. 12: Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför tecknandet av avtal och således utan samband med en pågående rättstvist har inte ansetts omfattade av sekretess enligt 6 kap. 7...
RÅ 2007 ref. 16: Sekretess har ansetts gälla gentemot en avliden persons moder för vissa uppgifter i socialtjänstens journal rörande den avlidne.
RÅ 2007 ref. 17: Bestämmelsen i 7 kap. 14 § andra stycket sekretesslagen enligt vilken sekretess gäller i verksamhet som avser kontroll över utlänningar omfattar också migrationsdomstolarnas handläggning av mål...
RÅ 2007 ref. 45: Uppgifter som en svensk myndighet fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 6 § andra...
RÅ 2007 ref. 60: En enskild har begärt att få ta del av handlingar i ett avslutat mål om resning av inkomsttaxering. Begäran om utlämnande har prövats enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen.
RÅ 2007 ref. 82: Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation