lagen.nu

Allmän dataskyddsförordning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Allmän dataskyddsförordning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (30)

48 § Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
19 kap. 4 § Fastighetsbildningslag (1970:988)
19 kap. 22 § Jordabalk (1970:994)
3c § Förordning (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
13 § Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
1 kap. 12 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
2 kap. 29 § Sjölag (1994:1009)
12 § Lag (1994:448) om pantbrevsregister
5 kap. 4 § Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
2 § Lag (1998:543) om hälsodataregister
1b § Lag (1998:621) om misstankeregister
3a § Kasinolag (1999:355)
20c § Utsädesförordning (2000:1330)
83 § Förordning (2000:308) om fastighetsregister
3 § Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet
1 kap. 4 § Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
5 § Lag (2006:496) om blodsäkerhet
10 § Förordning (2007:108) om lägenhetsregister
7 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
3 kap. 11 § Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden
11 § Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister
8 § Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
4 kap. 21 § Lag (2008:990) om företagshypotek
11 § Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
4 kap. 14 § Försäkringsrörelselag (2010:2043)
4 § Lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
5 § Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
16 § Förordning (2014:936) om näringsförbud
3 § Lag (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud
2 § Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation