lagen.nu

Alkohollagstiftning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Alkohollagstiftning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (12)

HFD 2011 ref. 43: Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när ägarna till två restauranger är närstående till dem som tidigare fått tillstånden för restaurangerna...
HFD 2011 ref. 44: Missförhållanden som medfört återkallelse enligt alkohollagen av serveringstillstånd för ett serveringsställe kan läggas till grund för bedömningen av om senare återkallelse ska ske av ett...
RÅ 1998 ref. 47: En förutsättning för serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) är att serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning. Detta krav har inte ansetts uppfyllt i fall då...
RÅ 1999 ref. 10: Ett bolag, som gjort gällande att den tillsynsavgift som bolaget erlagt enligt 12 § alkoholförordningen (1994:2046) blivit för högt beräknad på grund av denna föreskrifts felaktiga innehåll, har inte...
RÅ 2000 ref. 12: Fråga om innebörden av bestämmelsen i 6 kap. 3 § fjärde stycket alkohollagen (1994:1738) att för servering av spritdrycker, vin eller starköl får anlitas endast personal som är anställd av...
RÅ 2002 ref. 108: Ansöknings- och tillsynsavgifter som erlagts enligt alkohollagen har ansetts uttagna i strid med gemenskapsrätten och därför böra återbetalas enligt alkoholförordningens återbetalningsregler. Ränta...
RÅ 2002 ref. 18: Fråga om serveringstillstånd enligt alkohollagen bör vägras med hänsyn till risken för alkoholpolitiska olägenheter.
RÅ 2002 ref. 33: Fråga om återkallelse eller varning i mål om serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) (I och II).
RÅ 2009 ref. 83: De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen...
RÅ 2010 ref. 2: I mål om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
RÅ 2010 ref. 28: Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket alkohollagen om utrymning av serveringsställe avser serveringsstället som sådant.
RÅ 2010 ref. 68: Undantagsregeln om att tillstånd får meddelas till servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal i pauser till föreställningen har ansetts vara tillämplig även vid visning på en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation