lagen.nu

Alkohollagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/1994:1738

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Alkohollagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

HFD 2016 ref. 15: Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när hyresvärden motsätter sig alkoholservering i lokalen.
NJA 2007 s. 941: I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen (1994:1738) har EG-domstolen i förhandsavgörande förklarat att...
RÅ 1996 ref. 90: Vid tillämpning av 7 kap. 7 § alkohollagen (1994:1738) har ansökan om serveringstillstånd för ett restaurangaktiebolag avslagits med hänsyn till att en person med bestämmande inflytande i bolaget...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation