lagen.nu

Aktier

Ingen har skrivit en beskrivning av "Aktier" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Aktier finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (18)

NJA 1982 s. 493: Gåvoskattemål. Skyldighet att erlägga gåvoskatt med anledning av gåvoutfästelse avseende lös egendom (aktier) har ansetts föreligga utan hinder av att utfästelsen må vara ogiltig enligt allmänna...
NJA 1983 s. 587: Arvsskattemål. Makar förordnade i inbördes testamente att den av dem som överlevde den andra skulle erhålla all den avlidnas kvarlåtenskap med fri dispositionsrätt under sin återstående livstid....
NJA 1984 s. 742: Gåvoskattemål. Vid beräkning av substansvärde på icke börsnoterade aktier bör bolagets fastigheter, när utredning om deras verkliga värde vid gåvotillfället saknas, som huvudregel tas upp till...
NJA 1985 s. 343: Vissa börsbolag har gemensamt gjort ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier i ett annat börsbolag. Till följd av en bestämmelse i inregistreringskontrakten med börsen har bolagen ansetts...
NJA 1986 s. 238: Gåvoskattemål. Fråga huruvida icke-börsnoterade aktier vid värdetidpunkten (i mars 1981) varit hänförliga till "värdepapper som eljest omsätts på kapitalmarknaden" (23 § B arvsskattelagen). Vid denna...
NJA 1986 s. 258: Innehavaren av samtliga aktier i ett tomtexploateringsbolag har i eget namn men för bolagets räkning köpt en fastighet, som därefter till största delen exploaterats av bolaget. Vid köparens frånfälle...
NJA 1987 s. 829: Fråga om gränsdragningen mellan 2 och 3 §§ i 15 kap RB.
NJA 1992 s. 497: Omfattningen av företagshypotek.
NJA 1992 s. 808: Gåvoskattemål. Genom ett gåvobrev överläts aktier noterade på OTC-listan samtidigt som gåvotagaren övertog betalningsansvaret för ett reverslån (sk blandad gåva). Fråga, vid bestämmandet av den...
NJA 1992 s. 872: Vid tvångsinlösen av minoritetsaktier har lösenbeloppet ansetts skola fastställas efter aktiernas värde vid tiden för begäran om tvistens prövning av skiljemän.
NJA 1993 s. 406: Gåvoskattemål. Fråga om värderingen av aktier på den s k C listan (I-III).
NJA 1996 s. 293: Vid tvångsinlösen av minoritetsaktier har börsnotering ansetts kunna läggas till grund för lösenbeloppet. 14 kap 31 och 33 §§ aktiebolags lagen (1975:1385).
NJA 1998 s. 520: Sedan en bank underrättats om att en värdepappersdepå hos banken pantsatts som säkerhet för ett lån, har banken utan panthavarens medgivande lämnat ut aktierna i depån till ägaren. Banken har ansetts...
NJA 1999 s. 13: Ett överlåtelseförbud i gåvobrev, som överensstämmer med förutsättningen för att inte ny gåva skall anses föreligga enligt den s k lättnadsregeln i 43 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och...
NJA 2000 s. 41: Fråga om personval vid förordnande av god man enligt 14 kap 32 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385)
NJA 2015 s. 494: Företagshypotek. Aktier, oavsett om de är avsedda för allmän omsättning eller inte, är undantagna från inteckningsunderlaget.
NJA 2015 s. 839: Marknadsnoterade aktier har inte - med en analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna tas undan som beneficium vid utmätning.
RH 2004:77: Bättre rätt till aktier. Ett bolag har sålt aktier i ett företag, som bolaget befunnits inte ha ägt förfoga över då aktierna ägdes av en annan person. De till aktierna hörande aktiebreven var sedan...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation