lagen.nu

Aktiebolagslagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/2005:551

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Aktiebolagslagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

AD 1994 nr 132: Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkställande direktören i aktiebolaget B utfärdat garantier enligt vilka A - för den händelse att A:s och B:s gemensamma moderbolag...
AD 1997 nr 3: En verkställande direktör A i ett företag i livsmedelsbranschen skiljs från sin anställning utan iakttagande av den uppsägningstid som anges i anställningsavtalet. A väcker talan vid mot bolaget med...
HFD 2012 ref. 54: På bolagsstämma i ett moderbolag kan förslag inte framställas om att särskild granskare ska utses i ett dotterbolag.
NJA 2002 s. 446: Aktieägarminoritet är legitimerad att föra talan enligt 15 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) redan genom innehavet av minst en tiondel av aktierna.
NJA 2014 s. 272: Revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 och 2§§aktiebolagslagen (2005:551) mot annan än bolaget på grund av brister i revisionen av en årsredovisning.
NJA 2014 s. 604: Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som komplementär, har pantsatt en fastighet till säkerhet för åtaganden som aktiebolagets moderbolag gjort mot en bank. Kommanditbolaget har fört talan mot...
RH 2013:63: Enbart beredning och framläggande av förslag till beslut i ett aktiebolag från bolagets ställföreträdare har ansetts inte falla inom tillämpningsområdet för generalklausulen i 8 kap. 34 § i 1975 års...
RH 2015:38: En minoritetsaktieägare väckte talan i Stockholms tingsrätt mot en skiljedom angående fastställande av lösenbelopp i ett mål om inlösen av aktier enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Fråga...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation