lagen.nu

Aktieägare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Någon som äger andelar i ett aktiebolag (AB) vilket kan vara publikt eller icke publikt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Aktieägare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1981 s. 577: Ett aktiebolag i likvidation försätts i konkurs och konkursen avslutas med slututdelning. Flera år senare väcker en aktieägare skadeståndstalan mot likvidatorn. Denne invänder att aktieägarens rätt...
NJA 1981 s. 989: Fråga om åläggande enligt 22 § införsellagen (1968:621) i visst fall då gäldenären var anställd i ett aktiebolag vari han ägde alla aktier och ensam utgjorde styrelse.
NJA 1993 s. 31: En aktieägarminoritets rätt enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) att för bolagets räkning väcka och föra talan om skadestånd till bolaget har ansetts innefatta jämväl rätt att söka...
NJA 1997 s. 168: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i princip endast gäldenären själv och behörig ställföreträdare för denne ansetts äga rätt att föra talan. Talan mot sådant...
NJA 2011 s. 429: Enmajoritetsaktieägarehar rätt att vid en talan om tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen lösa in återstående aktier i bolaget även ommajoritetsaktieägarengenom avtal på förhand har avstått...
NJA 2015 s. 552: Förutsättningar för rätt till intervention.
RH 1999:41: Aktieägares rätt att föra skadeståndstalan mot bolagets revisor.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation