lagen.nu

Aktie

Ingen har skrivit en beskrivning av "Aktie" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Aktie finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 1995 s. 492: Gåvoskattemål. Vid beräkning av värdet på icke börsnoterade aktier som tidigare förvärvats genom en riktad nyemission har substansvärdet på aktierna, grundat på taxeringsvärdet på fastigheter, och...
NJA 1997 s. 245: Gåvoskatt. Vid gåva av aktier har de s k lättnadsreglerna tillämpats. Inom fem år från det att gåvan fullbordats har gåvotagaren sålt viss del av aktierna samtidigt som det har överenskommits att...
NJA 2004 s. 891: Internationella rättsförhållanden. I tvist rörande betalningsskyldighet har allmänt förmögenhetsforum inte ansetts tillämpligt på utländsk svarande som äger aktier i svenskt aktiebolag, vari...
RH 1994:134: I ett mål mot ägare av ett aktiebolag om verkställighet av ett beslut om kvarstad på samtliga aktier i bolaget har kronofogdemyndigheten ansetts sakna laglig möjlighet att vidta åtgärder med bolagets...
RH 2010:82: Vid tillämpning av bestämmelserna om beneficium har en andel i en investeringsfond inte ansetts utgöra en ”annan fordran” i den bemärkelse som avses i 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation