lagen.nu

Adress

Ingen har skrivit en beskrivning av "Adress" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Adress finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1984 s. 706: Ansökan om återställande av försutten tid. Aktiebolag är part i tvistemål. TR:n har expedierat dom till ställföreträdare för bolaget under dennes bostadsadress. Då TR:n tidigare i målet sänt alla...
NJA 1988 s. 269: Att underrättelse om beslut till följd av feladressering kommit part till handa först efter besvärstidens utgång har - när skyldighet för domstolen att särskilt underrätta parten inte förelegat och...
NJA 1996 s. 351: Vid underrättelse enligt 12 kap 21 § UB till fastighetsägare om exekutiv auktion har kronofogdemyndigheten ansetts berättigad att använda sig av den adress som var aktuell i målet hos samma myndighet...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation