lagen.nu

Adoption

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Adoption är en överenskommelse att en eller eller två personer adopterar en annan person med innebörd att personen blir att betrakta som barn till den eller de som adopterar.

I Sverige fordras domstols tillåtelse enligt 4 kap 6 § föräldrabalken. Inga andra än makar får adoptera gemensamt.

Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn med en annan man har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att den andre mannen motsatt sig adoptionen enligt NJA 1987 s. 116 beroende på att adoptionen ansågs vara till fördel för barnet.

Den rättsliga innebörden är att adoptivbarnet inte längre är barn till sina biologiska föräldrar utan blir barn till adoptanten eller adoptanterna.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Adoption finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (28)

NJA 1984 s. 594: Socialnämnd har inte ansetts behörig att föra talan i HD mot HovR:s beslut om tillstånd att antaga adoptivbarn. 20 kap 9 § FB, 20 § lagen (1946:804) om införande av nya RB och 7 kap sistnämnda balk.
NJA 1985 s. 651: Två makar, som är utländska medborgare men bosatta i Sverige, har ansökt om adoption av ett barn som är utländsk medborgare och bosatt i sitt hemland. Fråga har uppstått huruvida förutsättningarna...
NJA 1986 s. 604: En äldre barnlös man, som ville lämna sin egendom åt en vuxen systerson, ansökte om tillstånd till adoption av systersonen. Tillstånd har inte lämnats, eftersom det av förebragt utredning inte...
NJA 1987 s. 116: Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn med en annan man har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att den andre mannen motsatt sig adoptionen.
NJA 1987 s. 628: Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn i tidigare äktenskap har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att barnets fader motsatt sig adoptionen.
NJA 1989 s. 401: Fråga huruvida särskild anledning till adoption fanns beträffande ej minderårig person, som inte uppfostrats av sökande. 4 kap 6 § 1 st FB.N. (I och II).
NJA 1989 s. 401: Fråga huruvida särskild anledning till adoption fanns beträffande ej minderårig person, som inte uppfostrats av sökande. 4 kap 6 § 1 st FB. (I och II).
NJA 1989 s. 67: En ensamstående man har ansökt om adoption av en ung man från Gambia. Med hänsyn till risken för missbruk av adoptionsinstitutet i fall av denna karaktär har stränga krav ansetts böra ställas upp för...
NJA 1991 s. 194: Makars ansökan om adoption av hustruns tjugotvååriga systerdotter från Sri Lanka har med hänsyn till vad som framkommit rörande det nära personliga förhållandet mellan den senare och sökandena...
NJA 1991 s. 21: Två makar har ansökt om adoption av mannens brorson. Hustrun är under 25 år och fråga har därför uppkommit huruvida kravet enligt 4 kap 1 § FB för adoption är uppfyllt.
NJA 1998 s. 581: Ansökan om adoption har lämnats utan vidare åtgärd i ett fall då sökanden avlidit innan rätten tagit ställning till ansökan.
NJA 2002 s. 425: Makar har fått tillstånd att adoptera en femtiotvåårig kvinna. Särskild anledning till adoptionen har ansetts föreligga med hänsyn bl.a. till att kvinnan var hustruns biologiska dotter.
NJA 2006 s. 505: En kvinna har ansökt om att få adoptera sin makes barn. Barnet är sökandens och hennes makes genetiska barn men har fötts av en s.k. surrogatmamma. Sökandens make samtyckte i tingsrätten till...
NJA 2010 s. 461: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål angående adoption.
NJA 2015 s. 546: Domstolens utredningsskyldighet i ärenden om adoption.
RÅ 1993 ref. 102: Person som lever i homosexuellt förhållande har vägrats medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen att i sitt hem ta emot utländskt barn i syfte att adoptera det.
RÅ 1995 ref. 67: En 45-årig ensamstående kvinna har med hänsyn till barnets bästa och omständigheterna i övrigt ansetts kunna erhålla medgivande enligt 25 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (1980:620) att...
RÅ 2007 ref. 74: Medgivande till adoption har nekats makar som har fyllt 49 år.
RH 1994:39: Adoptionsansökan beträffande barn från Somalia har avvisats eftersom ansökan var så bristfällig att den inte kunde läggas till grund för en saklig prövning i ärendet.
RH 1996:50: Adoption av barn under 18 år vars moder avlidit och vars fader är utan del i vårdnaden men för vilken särskilt förordnad vårdnadshavare saknas har ansetts kunna ske utan sådant samtycke som avses i 4...
RH 1997:102: Tillstånd till adoption har ansetts böra medges med hänsyn till familjeförhållandena.
RH 1997:20: Särskild anledning till adoption av en 21-åring i strid mot hennes moders samtycke har ansetts föreligga, huvudsakligen på grund av 21-åringens behov av stöd och den speciella relation som utvecklats...
RH 1997:32: En ensamstående man har ansökt om adoption av en ung man, flykting från Bangladesh. Det personliga förhållandet har - särskilt med beaktande av den begränsade tid det varat - inte ansetts vara sådant...
RH 1998:59: Ansökan om adoption av tioårig flicka som levde med sina biologiska föräldrar i Bangladesh och som skulle adopteras i Sverige av moderns syster och hennes make, har lämnats utan bifall.
RH 2003:18: Tillstånd till adoption av vuxen har nekats med hänsyn till familjeförhållandena.
RH 2013:54: En tingsnotarie har inte ansetts behörig att fatta beslut i ett ärende som avsåg en vuxenadoption när ärendet visserligen inte var tvistigt men beslutet ändå gick sökanden emot.
RH 2016:31: En surrogatmoder hade utomlands befruktats med en svensk mans spermier och en utomstående kvinnas ägg och födde därefter tvillingar. Mannen är fastställd fader och vårdnadshavare till barnen. Frågan...
RH 2016:4: Särskild anledning till adoption av 22-åring, i strid mot hennes mors samtycke, har inte ansetts finnas. Relationen har visserligen ansetts vara sådan som krävs för att adoption ska tillåtas, men det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation