lagen.nu

Adekvat kausalitet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett tillräckligt starkt orsakssamband.

Om en skada sker på grund av en persons handlande medför det i allmänhet att personen blir skadeståndsskyldig, dvs skyldig att ersätta den inträffade skadan. Ett grundkrav för denna skadeståndsskyldighet är dock att det finns ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan, dvs att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet, dels att denna kausalitet är tillräckligt typisk för handlandet ifråga. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.

Om en tomtägare spränger berggrund på sin tomt, och grannens husgrund blir skadat på grund av vibrationerna, finns det adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Om istället en joggare springer förbi, blir skrämd av explosionen, snubblar och bryter benet finns det visserligen kausalitet mellan handlingen och skadan, men den är inte adekvat.

Utöver adekvat kausalitet krävs det ofta att den handlande varit klandervärd på något sätt för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Exakt på vilket sätt beror på vilken ansvarstyp som gäller för handlandet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (9)

NJA 1982 s. 106: En turkisk medborgare, som under tjänstledigbet från anställning i hemlandet bedrev studier i Sverige, skadades vid en trafikolycka här och kunde på grund av skadan ej återinträda i anställningen vid...
NJA 1986 s. 253: Fråga om prövningstillstånd i HovR. I ett skadeståndsmål har uppkommit dels viss fråga om adekvat kausalitet, dels fråga om ansvar för förlust av trafikförsäkringsbonus. Det har ansetts så sannolikt...
NJA 1989 s. 796: Fråga om skyldighet att ersätta ren förmögenhetsskada som orsakats av brott (osant intygande). Tillika fråga om jämkning av skadeståndet på grund av medvållande. 2 kap 4 § samt 6 kap 1 § 2 och 3 st...
NJA 1991 s. 217: Utbetalning från bankkonto skedde först mellan en och en halv och två timmar efter det att begäran därom framställts. Dröjsmål med betalningen har ansetts föreligga och banken har oberoende av...
NJA 1993 s. 41: Skadestånd har ansetts kunna utgå till den som tillfogats personskada i form av psykiska besvär till följd av att en närstående blivit uppsåtligen dödad (I och II).
NJA 1998 s. 893: Handläggningen av bostadslån hos länsbostadsnämnd har fördröjts, vilket medfört att lånet utbetalats i ett förhöjt ränteläge. Adekvat kausalitet har ansetts föreligga mellan länsbostadsnämndens...
NJA 2007 s. 891: En i häkte intagen har hängt sig i sin cell sedan häktespersonal underlåtit att vid avvisitering ta hand om hans livrem. De efterlevandes skadeståndsanspråk har lämnats utan bifall eftersom...
NJA 2008 s. 339: Sedan det i en dom fastställts att en kommun var skadeståndsskyldig på grund av försummelse av dess byggnadsnämnd har vid senare fullgörelsetalan uppkommit frågor om i vilken utsträckning kommunens...
RH 2000:88: Fråga om adekvat kausalitet i mål angående dråp.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation