lagen.nu

Ackord

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ackord innebär att en skuldsatt gäldenär föreslår sin eller sina borgenär(er) en uppgörelse där en viss summa betalas in samtidigt som resten av skulden avskrivs. Detta är oftast mer förekommande i relationer inom affärslivet än hos dito mellan privatpersoner och företag.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Ackord finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (16)

AD 1993 nr 173: Ett byggnadsföretag som var bundet av byggnadsavtalet tillämpade försöksvis en ordning med närvaropremier på några arbetsplatser vid vilka utfördes nybyggnadsarbete på ackord. Närvaropremien...
AD 1993 nr 201: Mellan ett byggföretag och fyra arbetstagare på en arbetsplats träffades en överenskommelse om att arbetstagarnas löner skulle bestämmas med tillämpning av ett meritvärderingssystem. Tvisten gäller i...
AD 1993 nr 55: I kollektivavtal mellan Sveriges Skogsindustriförbund och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet finns bl.a. en regel som innebär att lokala ackordsöverenskommelser kan sägas upp under vissa...
AD 1996 nr 126: I en ackordsöverenskommelse finns bestämmelser bl.a. om ackordets omfattning och om undantagna arbeten. Fråga huruvida arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot överenskommelsen genom att anlita...
AD 2001 nr 39: Ett antal elmontörer har utfört installationsarbete på ackord vid ett pappersbruk. Under arbetets gång har montörerna med jämna mellanrum lämnat in förskottssedlar till arbetsgivaren, som därvid har...
AD 2004 nr 91: I anläggningsavtalet finns bestämmelser som innebär att löneformen ackord skall tillämpas om förutsättningarna härför är uppfyllda. Om så inte är fallet tillämpas tidlön. Tvisten gällde om det för...
AD 2005 nr 84: Till byggnadsavtalet hör bl.a. ett avtal med särskilda bestämmelser för byggnadsföretag med speciell verksamhetsinriktning, S-avtalet. I tvist om tillämpning av avtalet uppkommer huvudsakligen...
AD 2011 nr 82: Ett lokalt kollektivavtal om ackordslön som gällde hos ett bolag i slakteribranschen sades upp av den lokala arbetstagarparten. De lokala parterna lyckades inte enas om något nytt avtal om ackord....
NJA 1987 s. 105: Sedan ett aktiebolag sålt viss egendom, som omfattades av företagsinteckning, inställde bolaget betalningarna. Ackordscentralen fick i uppdrag att försöka få till stånd ett underhandsackord. En...
NJA 1989 s. 92: Bolagsman i handelsbolag har ansetts inte ha ett fortsatt ansvar gentemot bolagets borgenärer för förpliktelser från vilka bolaget befriats genom ackord. 2 kap 20 § 1 st lagen (1980:1102) om...
NJA 1994 s. 292: Den omständigheten att en fordran grundar sig på ömsesidigt förpliktande avtal har ej ansetts hindra att den omfattas av offentligt ackord.
NJA 2003 s. 128: Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation har inte ansetts medföra efterställdhet också vid ackord.
NJA 2014 s. 537: Ackord i samband med företagsrekonstruktion. En borgenär har fått en fordring hos gäldenärsföretaget på grund av att företaget, efter det att rekonstruktionsförfarandet har inletts, underlät att...
RH 1994:77: Bestämmelsen i 9 § ackordslagen (1970:847) om vilandeförklaring av konkursansökan har ansetts vara tillämplig även i hovrätten, när konkursansökningen ogillats av tingsrätten.
RH 2009:89: Sedan ett bolag varit föremål för företagsrekonstruktion och lämnat ett ackordsförslag uppkommer fråga om det framkommit tillräckliga skäl att vägra att fastställa ackordet.
RH 2012:32: Antagande av ett ackordsförslag var beroende av om rekonstruktörens anmärkning mot ett bolags fordran skulle godkännas eller inte. Hovrätten instämde i tingsrättens slut att anmärkningen skulle...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation