lagen.nu

Accept

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett jakande svar på ett anbud.

När accepten når anbudsgivaren har avtalet kommit till stånd. Om accepten når anbudsgivaren efter att avtalsfristen löpt ut betraktas accepten som ett nytt anbud (AvtL 4 §). Om accepten innehåller någon förändring gentemot det ursprungliga avtalsförslaget ("oren accept") betraktas detta som ett kombinerat avslag och utfästande av nytt anbud (AvtL 6 §).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Accept finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1984 s. 627: På uppdrag av köpare i Sverige öppnade svensk bank en oåterkallelig remburs med utländsk säljare som beneficient; aviserande bank var en utländsk bank. Det ålåg enligt rembursvillkoren den svenska...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation