lagen.nu

Abandonering

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Abandonering åsyftar det förhållandet att en konkursförvaltare under pågående konkurs låter viss egendom utgå ur boet och i stället lämnar egendomen till gäldenären som därmed återfår rådigheten över denna.

Konkursförvaltaren har rätt att återkalla sitt beslut (NJA 2004 s. 777).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Abandonering finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2004 s. 410: När ett kommanditbolag försatts i konkurs har ett aktiebolag som är komplementär i bolaget ansetts behörigt att överklaga beslutet oaktat aktiebolaget självt försatts i konkurs, när förvaltaren i...
NJA 2009 s. 41: Ett konkursbo har ansetts ställa en lokal som hyrts av konkursgäldenären till hyresvärdens förfogande genom en förklaring att boet inte gjorde anspråk på lokalen, oavsett att i lokalen fanns lösöre...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation