lagen.nu

Återvinning i konkurs

Ingen har skrivit en beskrivning av "Återvinning i konkurs" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (10)

NJA 1997 s. 115: Återvinning i konkurs. Fråga om en betalning avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning och om den varit ordinär. 4 kap 10 § KL.
NJA 2010 s. 105: En förening överlät fastigheter till en närstående stiftelse. Till följd av överlåtelsens skattekonsekvenser kom föreningen på obestånd och försattes i konkurs. Konkursboet väckte återvinningstalan...
NJA 2011 s. 755: Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.
RH 1994:23: Fråga - vid återvinning i konkurs - om betalning skett med annat än sedvanliga betalningsmedel och, då så anses vara fallet, om den ändock kunde anses ordinär.
RH 1995:109: Närståendeförhållande enligt 4 kap. 3 § andra stycket 1 p. konkurslagen har inte ansetts föreligga mellan ett moderbolag och dotterbolagets konkursbo.
RH 1995:81: En privatperson utförde visst arbete åt aktiebolaget X. Ersättningen för arbetet betalades med medel som tillhörde X-bolagets dotterbolag, C, som inte stod i något avtalsförhållande till...
RH 2006:9: En person gick i konkurs år 2003. Fråga om förutsättningar förelegat för återvinning av en gåva till närstående år 1990 och en bodelning år 1992.
RH 2007:73: Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättsligt giltig kvittning av likvidatorns arvodesfordran mot likvidationsbolagets redovisningsfordran. Kvittningen har inte kunnat...
RH 2014:26: Borgenär, som med konkursförvaltarens medgivande fört talan om återvinning i konkurs, har inte ansetts vara behörig att gå i svaromål när en återvinningsgäldenär framställer krav på...
RH 2017:1: Fråga om svensk domsrätt och om rätt forum i mål om återvinning i konkurs där svaranden är ett norsktAktieselskab.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation