lagen.nu

Övervakningskameror

Ingen har skrivit en beskrivning av "Övervakningskameror" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Övervakningskameror finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (12)

HFD 2011 ref. 2: Tillstånd till allmän kameraövervakning har medgetts för s.k. bildporttelefoner vid entréer till flerfamiljshus.
HFD 2012 ref. 16: Kameraövervakning av bl.a. korridorer och uppehållsrum i en gymnasieskola under ordinarie skoltid har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.
RÅ 1994 ref. 33: Metallföremål har påträffats i bröd som inhandlats i olika varuhus. Fråga om synnerliga skäl förelegat för undantag från upplysningsplikt om att övervakning med övervakningskameror äger rum....
RÅ 2000 ref. 52: Fråga om tillstånd till kameraövervakning i taxibil.
RÅ 2000 ref. 61: Vid den intresseavvägning som enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall göras mellan övervakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli övervakad har...
RÅ 2001 ref. 39: Tillstånd har medgivits att i ett parkeringshus i centrala Stockholm använda övervakningskamera för inspelning och bevarande av bilder.
RÅ 2004 ref. 44: Tillstånd har medgivits till sådan kameraövervakning av väntrum på ett sjukhus akutmottagning som handhas av sjukvårdspersonalen och som inte innefattat inspelning av bilder och upptagning av ljud.
RÅ 2005 ref. 18: Tillstånd har medgivits att vid in- och utpassering i en kyrka använda övervakningskamera som inte innefattat inspelning av bilder eller upptagning av ljud.
RÅ 2009 ref. 10: Tillstånd till kameraövervakning i en kyrka, i syfte att underlätta vaktmästarens arbete i samband med gudstjänst, har inte medgivits.
RÅ 2009 ref. 9: Tillstånd har ansetts kunna medges till allmän kameraövervakning av gränspassager, med rätt att spela in och under viss tid bevara bilder, i syfte att förebygga brott.
RÅ 2010 ref. 22: Tillstånd till allmän kameraövervakning avseende gator och torg (I - III).
RÅ 2010 ref. 35: Bildporttelefon vid entrén till ett flerfamiljshus har ansetts tillståndspliktig enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation