lagen.nu

Övertidsersättning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Övertidsersättning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (12)

AD 1993 nr 124: Frågor om rätt till övertidsersättning och om fel eller försummelse i tjänsten förekommit från arbetstagares sida och i så fall om en varning varit befogad.
AD 1993 nr 134: I ett kollektivavtal avseende löner och anställningsvillkor i övrigt för innehavare av kyrkliga tjänster (AKT) finns en anmärkning om ersättning, särskilt fridagstillägg, för arbetstid utöver den för...
AD 1994 nr 39: Fråga huruvida övertidsersättning eller färdtidsersättning enligt bestämmelserna i kollektivavtalet AB 89 skulle utgå till en skötare i ett landsting för tid då hon tillsammans med en annan skötare...
AD 1994 nr 64: Fråga om beräkning av sjukön. Arbetstagare, som enligt schema fullgör beredskapstjänst 5-10 veckor per år, är sjuka under tid då de skulle fullgjort beredskapstjänst. Ersättare inkallas för att...
AD 1997 nr 122: Det s.k. bageriavtalet innehåller bl.a. bestämmelser om s.k. söndagstillägg vid ordinarie arbetstid förlagd till söndag före kl. 24.00. Tvisten i målet gäller frågan om endast bageriarbetare med...
AD 1999 nr 55: En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt tjänstgöringsschema skulle vara ledig och har därmed blivit berättigad till fyra dagars kompensationsledighet. Fråga huruvida...
AD 2000 nr 42: Fråga om arbetstagares rätt till övertidsersättning för deltagande i utbildning på eljest tjänstgöringsfri tid. Arbetsdomstolen har funnit att sådan ersättning enligt bestämmelserna i § 28 mom 2 AB...
AD 2001 nr 82: Ett trettiotal chaufförer på ett åkeri har utfört övertidsarbete utan att få övertidsersättning utbetald i enlighet med kollektivavtalet. Åkeriets underlåtenhet att utbetala övertidsersättning har...
AD 2003 nr 11: Fråga om en arbetstagare över huvud taget haft rätt till övertidsersättning när frågan inte uttryckligen reglerats i anställningsavtalet.
AD 2004 nr 74: Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha underättat motparten om fordringsanspråket inom den tid som föreskrivs i 41 § anställningsskyddslagen. Även fråga om brott mot...
AD 2012 nr 29: I det s.k. filmavtalet finns en bestämmelse om att en anställds rätt till övertidsersättning kan avtalas bort under vissa förutsättningar. Den anställde ska då kompenseras genom lönens storlek och...
AD 2015 nr 59: Målet gäller tolkning av kollektivavtal, det s.k. Flygplatsavtalet med bilaga för räddningstjänst. Tvist har uppkommit om vilka bestämmelser som ska tillämpas och därmed vilken ersättning som ska...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation