lagen.nu

Översiktsplan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Översiktsplan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Översiktsplan finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

MÖD 2002:10: Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk----- Miljööverdomstolen fastställde det av en länsstyrelse meddelade förbudet då vindkraftverken skulle medföra väsentlig ändring av och skada...
MÖD 2004:40: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av sex vindkraftverk inom Lunds och Eslövs kommuner-----Hinder har inte ansetts föreligga att uppföra och driva sex vindkraftverk nära...
MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansökan om tillstånd till utvidgning av en täkt inom ett område som är av riksintresse för såväl naturvård och friluftsliv, 3 kap....
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftanläggning om 30 vindkraftverk på ett lågfjällsområde som utpekats som riksintresse för rennäringen...
MÖD 2012:40: Förhandsbesked för enbostadshus utanför detaljplanelagt område ----- Mot bakgrund av att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra...
MÖD 2013:44: Antagande av detaljplan-----Fråga om detaljplan innebar avvikelse från gällande översiktsplan. Eftersom översiktsplanen endast innehöll en redovisning av riksintresset, dess avgränsning och innebörd...
MÖD 2014:12: Antagande av detaljplan-----Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att detaljplanen avviker från översiktsplanen. Kommunen har därmed haft skyldighet att under planprocessen vidta de åtgärder som...
MÖD 2015:15: Bygglov för uppförande av vindkraftverk-----Område som i kommunens översiktsplan har avsatts som strövområde (friluftsområde) har inte ansetts lämpligt för vindkraft trots att området i ett tidigare...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation