lagen.nu

Översättning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Översättning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Översättning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1992 s. 186: Kostnaden för översättning av en brottmålsdom som skickats ut från rätten har med hänsyn till bestämmelsen i 33 kap 9 § RB funnits inte kunna ersättas av allmänna medel som utlägg för den offentlige...
NJA 1996 s. 342: Till part, som inte är svensktalande och som är bosatt på Madagaskar, har expedierats HovR:s slutliga beslut avfattat på svenska utan översättning. Laga förfall har ansetts föreligga för...
NJA 2001 s. 54: Ansökan om återställande av försutten tid. Det har ansetts inte åligga en HovR att översätta sitt slutliga beslut i en förmögenhetsrättslig tvist mellan ett svenskt och ett utländskt kommersiellt...
NJA 2001 s. 911: I ärende om verkställighet av utländsk dom avseende underhåll till barn har rättshjälp inte ansetts kunna beviljas enbart för att bekosta en översättning av domen till svenska. Behovet av ekonomisk...
NJA 2011 s. 345: Part som ansökt om verkställighet enligt Bryssel I-förordningen har lämnat in en dom och ett intyg avfattade på tyska. Sedan parten underlåtit att följa ett föreläggande om att översätta handlingarna...
RH 2005:16: En på engelska avfattad stämningsansökan har avvisats av tingsrätten sedan käranden inte efterföljt ett föreläggande att inkomma med översättning av handlingen. Hovrätten, som funnit att detta inte...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation