lagen.nu

Överklagandeförbud

Ingen har skrivit en beskrivning av "Överklagandeförbud" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 2006 s. 655: En ansökan om rättshjälp i en rättslig angelägenhet rörande klander av skiljedom får inte avslås med stöd av 9 § rättshjälpslagen (1996:1619) på den grunden att den rättssökande åtnjutit rättsskydd i...
NJA 2008 s. 1190: Överklagandeförbudet i 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.
NJA 2010 s. 447: Överklagandeförbudet i 54 kap. 8 § 1 rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.
NJA 2012 s. 761: Överklagandeförbudet i 43 § andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande omfattar även hovrättens avvisningsbeslut.
NJA 2013 s. 1017: Fråga huruvida ett avtal om att inte överklaga en tingsrätts dom har verkan, när tvisten påstås röra konkurrensbegränsning som domstol har att beakta självmant. Avtalets verkan som hinder mot att ta...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation