lagen.nu

Överklagande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Överklagande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Överklagande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (88)

MD 2004:21: Överklagande av mellandom avseende yrkande om, dels fastställande av att Vägverket inte har överträtt 6 § konkurrenslagen (1993:20), KL, i samband med Vägverkets upphandlingar redan på den grunden...
MD 2005:28: I ett mål om företagskoncentration där Konkurrensverket fört talan och målet sedan avskrivits efter Konkurrensverkets återkallelse har Marknadsdomstolen fastställt tingsrättens beslut att tillerkänna...
MD 2011:7: Skadestånd för goodwillskada till följd av överträdelse mot förbud mot vilseledande marknadsföring har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
MÖD 2007:35: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- En sameby hade inte rätt att föra talan mot ett beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken då beslutet i sig inte innebar någon rätt att förfoga över...
MÖD 2008:29: Rätt att överklaga ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft i Kattegatt ----- Det kortaste avståndet mellan vindkraftverken och av klagandena bebodda fastigheter var 8-9 kilometer....
MÖD 2012:32: Avvisning av överklagande av beslut om CITES-intyg ----- Fråga om överklagande av Jordbruksverkets beslut i enlighet med 68 § artskyddsförordningen (2007:845) om CITES-intyg enligt art. 8.3 i rådets...
MÖD 2012:37: Avvisat överklagande i fråga om beslut att anta detaljplan ----- Överklagande rörande ett beslut om antagande av en detaljplan har ansetts tillräckligt tydligt, varvid mark- och miljödomstolens...
MÖD 2014:21: Avvisning av miljönämnds överklagande vid återförvisning i mål ang tillsynsåtgärder mot buller-----En miljönämnd har beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av en boendes klagomål om...
NJA 1984 s. 200: Fråga huruvida vadeinlaga varit behäftad med sådana brister att den bort avvisas enligt 51 kap 7 § 2 st RB.
NJA 1996 s. 129: Förmånsberättigad borgenär har underlåtit att framställa invändning mot konkursförvaltares utdelningsförslag vari borgenärens förmånsrätt lämnats obeaktad. Utan hinder härav har borgenären ansetts...
NJA 1996 s. 149: När åklagaren inte har överklagat utvisningsbeslut i TR:ns dom har, om den tilltalade inte getts tillfälle att yttra sig i utvisningsfrågan, HovR:n ansetts förhindrad att i anledning av åklagarens...
NJA 1997 s. 165: Ansökan om återställande av försutten tid. Laga förfall har ansetts föreligga då en person, som dömts i ett brottmål, fått biträde av en frivårdsinspektör med att överklaga domen men...
NJA 1997 s. 168: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i princip endast gäldenären själv och behörig ställföreträdare för denne ansetts äga rätt att föra talan. Talan mot sådant...
NJA 1997 s. 673: Överklagande av domstols beslut har ansetts inte kunna ske genom skrift som ingivits till domstolen redan innan beslutet meddelats.
NJA 2001 s. 728: Överklagandeskrift har ansetts inkommen till TRen i rätt tid när det befunnits inte vara osannolikt att försändelsen med överklagandeskriften avskilts för tingrätten på postanstalt sista dagen för...
NJA 2002 s. 433: En hovrätt har till en tilltalads offentlige försvarare i ett brottmål där lämnat ut kopior av videoupptagningar som åberopats som bevis i målet och därvid ställt upp förbehåll som inskränker...
NJA 2004 s. 247: Ett försäkringsbolag för vilket åklagaren i tingsrätt utfört talan angående enskilt anspråk har först i hovrätten, dit målet överklagats endast i skadeståndsdelen, åberopat att den tilltalade hade...
NJA 2004 s. 590: Sakägarbegreppet enligt miljöbalken. Frågor i ansökningsmål rörande vattenverksamhet om sökandens skyldighet att betala ersättning för rättegångskostnad (I) och om rätt för andra än sökanden att...
NJA 2004 s. 63: Förbudet mot överklagande i 54 kap. 3 § första stycket andra meningen RB omfattar inte beslut om skyldighet att ersätta rättegångs- och rättshjälpskostnader som meddelats i samband med ett beslut...
NJA 2004 s. 69: Ändring av förmånstagarförordnande? Fråga om ett överklagande till HD innefattat yrkande om att bli befriad från skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnad i HovR:n. (Jfr NJA 1979 s. 293...
NJA 2004 s. 733: Ett med telefax avsänt överklagande av en hovrätts beslut har ansetts inkommet i rätt tid när det mot bakgrund av uppgifter om telefaxnummer, sändnings- och mottagningstider samt aktivitetsrapport...
NJA 2005 s. 9: Beslut om förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) får inte överklagas särskilt.
NJA 2005 s. 940: Fråga om en målsägande, som inte övertagit ett av åklagaren nedlagt allmänt åtal, har rätt att överklaga en på yrkande av den tilltalade meddelad frikännande dom.
NJA 2006 s. 101: Sedan A och B genom dom av tingsrätt förpliktats att solidariskt betala ett belopp till C, vinner domen laga kraft mot B, som också utan förbehåll fullgör hela betalningsskyldigheten, medan A...
NJA 2006 s. 464: En målsägande har överklagat tingsrättens dom i ansvarsdelen. Fråga om han därvid också fullföljt talan såvitt gäller hans skadeståndstalan i tingsrätten. Den som offentlig försvarare förordnade...
NJA 2006 s. 530: Hovrätts beslut att inte tillåta överklagande av hovrätts dom avseende klander av skiljedom kan inte överklagas.
NJA 2006 s. 584: En offentlig försvarare överklagade tingsrättens dom utan att förete rättegångsfullmakt. Efter överklagandetidens utgång inkom den dömde med ett eget överklagande. Hovrättens beslut att därefter...
NJA 2006 s. 605: Efter ansökan om att ett kommanditbolag skulle försättas i konkurs återkallade sökanden ansökningen med anledning av att konkursfordran betalats. Tingsrätten avskrev konkursärendet och förpliktade...
NJA 2006 s. 624: Sedan en inskrivningsmyndighet beslutat om uppskov i ärende om anteckning av bostadsrättsförenings intresseanmälan om förvärv av två fastigheter för ombildning till bostadsrätt, har fastigheterna...
NJA 2006 s. 655: En ansökan om rättshjälp i en rättslig angelägenhet rörande klander av skiljedom får inte avslås med stöd av 9 § rättshjälpslagen (1996:1619) på den grunden att den rättssökande åtnjutit rättsskydd i...
NJA 2007 s. 105: Ett försäkringsbolag väckte regresstalan om ersättning för utgiven försäkringsersättning. Svarandebolaget väckte i sin tur, för det fall bolaget skulle förlora målet, talan mot sitt försäkringsbolag...
NJA 2007 s. 633: A åtalades för misshandel av B och C. C biträdde åtalet och förde skadeståndstalan. A dömdes för misshandel av B medan åtalet för misshandel av C och C:s skadeståndstalan ogillades. Sedan A...
NJA 2007 s. 786: Kronofogdemyndighets beslut i utsökningsmål har överklagats till tingsrätt av tredje man men inte av gäldenären. På grund härav och då tingsrätten inte ändrat kronofogdemyndighetens beslut har...
NJA 2007 s. 860: Hovrätt har funnit att rätten att framställa jävsinvändning mot domare i tingsrätt förfallit (4 kap. 14 § rättegångsbalken) och på den grunden avslagit ett yrkande om undanröjande av tingsrättens...
NJA 2008 s. 1190: Överklagandeförbudet i 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.
NJA 2008 s. 634: Hovrätt har avslagit en framställning av tilltalad om att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten men förklarat den tilltalade samt hans ombud och offentlige försvarare...
NJA 2010 s. 419: Ideella organisationers rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken förutsätter bl.a. att organisationen har lägst 2 000 medlemmar. Sedan förhandsavgörande hämtats in från EG-domstolen har...
NJA 2010 s. 448: Sedan tingsrätten förpliktat en part att utge ett visst belopp har parten såväl överklagat domen som betalat det utdömda beloppet. För att en sådan betalning ska anses innebära en utfästelse att inte...
NJA 2010 s. 690: En tillståndsdom av miljödomstol har överklagats enbart av sökanden, som yrkar ändring i ett av tillståndsvillkoren. Vid bifall till ett sådant överklagande har Miljööverdomstolen ansetts kunna göra...
NJA 2010 s. 93: En part som hade förlorat i tingsrätten överklagade men yrkade endast att hovrätten skulle återförvisa målet till tingsrätten på grund av rättegångsfel. Överklagandet har ansetts böra tillåtas. Även...
NJA 2011 s. 267: Hovrätten har ogillat en i hovrätten väckt talan utan att utfärda stämning i målet. Högsta domstolen har meddelatdomutan att delge motparten överklagandet.
NJA 2012 s. 521: En tilltalad har av hovrätten dömts för brott. Därefter har det framkommit att han hade avlidit under den tid som målet handlades i hovrätten. När tingsrätten hade meddelat en friande dom, har...
NJA 2012 s. 921: Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd till en gruppstation med vindkraftverk till havs, cirka 11-12 km från kusten. Boende på kusten har med hänsyn till det stora avståndet inte ansetts vara...
NJA 2013 s. 3: Lantmäterimyndighet har rätt att överklaga domstols avgörande rörande debitering av förrättningskostnader.
NJA 2013 s. 38: I en dom om misshandel fann tingsrätten att den tilltalade hade tillfogat målsäganden enbart en av flera skador som togs upp i gärningsbeskrivningen. Vid sin påföljdsbestämning beaktade tingsrätten...
NJA 2013 s. 829: Prövningstillstånd krävs inte för att undanröja påföljd och avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond när den tilltalade har avlidit under den tid som målet handlades i Högsta domstolen.
NJA 2015 s. 312: Att ett aktiebolags styrelse inte uppfyller lagens eller bolagsordningens krav på styrelsesuppleant inverkar inte på styrelsens behörighet.
NJA 2015 s. 653: När ett överklagande har getts in till fel domstol finns det inte utrymme för att analogiskt tillämpa bestämmelserna i 10 kap. 20 a § och 19 kap. 11 a § rättegångsbalken om överlämnande av ansökan...
NJA 2015 s. 656: Prövningstillstånd i hovrätt. I mål där båda parters överklagande avser skäligheten av ett belopp bör det bara i undantagsfall komma i fråga att prövningstillstånd meddelas för endast den ena parten.
NJA 2015 s. 846: Omfattning av överklagande till hovrätt rörande rättegångskostnader i tingsrätt.
RÅ 1993 ref. 103: Kyrkofullmäktiges beslut att medge dop, konfirmation och vigsel utan kostnad för personer som inte var kyrkobokförda i församlingen har ansetts befogenhetsöverskridande.
RÅ 1993 ref. 12: Ett landstings tvätteristyrelse har - för att utnyttja ett tillgängligt kapacitetsutrymme - erbjudit privata kunder sina tjänster. Fråga om styrelsen överskridit sin befogenhet (I och II).
RÅ 1993 ref. 14: Granne har inte ansetts ha besvärsrätt i mål angående beviljat rivningslov som inte stred mot detaljplan. Rättsprövning.
RÅ 1993 ref. 21: I en byggnad fanns ett tidningstryckeri och utrymmen för tidningens redaktionella verksamhet. Fråga vid indelning i byggnadstyper enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om byggnaden...
RÅ 1993 ref. 22: Ett beslut har skickats i en postförsändelse till en bostadsrättsförening men har inte kvitterats ut av någon som varit behörig att mottaga delgivning för föreningen. Med hänsyn bl.a. till vad som...
RÅ 1993 ref. 25: Landstingskommunal nämnd har ansetts överskrida sina befogenheter genom beslut att vid sjukhus tillhandahålla likkistor till självkostnadspris.
RÅ 1993 ref. 28: Enligt 4 kap. 17 § 3. taxeringslagen (1990:324) kan eftertaxering ske när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av bl.a. allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat...
RÅ 1993 ref. 31: Part har gjort gällande att en domare varit jävig bl.a. därför att han deltagit i arbetet med tillämplig lagstiftning. Jävsinvändningen har ogillats.
RÅ 1993 ref. 32: Malmö kommun har inför riksdagsbeslutet i frågan om en fast förbindelse över Öresund anslagit medel till en kampanj med syftet att skapa opinion för en viss lösning av denna fråga. Kommunen har...
RÅ 1993 ref. 35: Fråga huruvida kommunalt stöd till golftävling i form av sponsring med 250 000 kr varit kompetensenligt.
RÅ 1993 ref. 46: Avgift har inte ansetts kunna tas ut för kost till psykiskt utvecklingsstörd som erhöll särskild omsorg enligt 4 § första stycket 3. omsorgslagen i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
RÅ 1993 ref. 47: Kommunalt beslut angående åtagande från kommuns sida att vederlagsfritt dels iordningställa lokaler i viss fastighet dels upplåta lokalerna till bildningsförbund har ansetts innefatta bedömningar av...
RÅ 1993 ref. 5: Smittskyddsläkare har ansetts äga rätt att överklaga länsrätts dom genom vilken smittskyddsläkarens ansökan om tvångsisolering enligt smittskyddslagen (1988:1472) ogillats.
RÅ 1993 ref. 74: Fråga om besvärsordningen i ärende om ändring av födelsetid i personnummer.
RÅ 1993 ref. 76: Fråga om res judicata i mål om körkortsingripande. Enligt godkänt ordningsföreläggande hade körkortsinnehavare vid visst tillfälle framfört fordon mot rött ljus. En länsrätt lämnade allmänna ombudets...
RÅ 1993 ref. 77: Prövning av elevs behov av skolskjuts mot enbart färdvägens längd har, när färdvägen går över vatten, ansetts stå i strid med skollagen (1985:1100).
RÅ 1993 ref. 84: Kyrkoråd i församling, som ingår i total flerpastoratssamfällighet, har beslutat att inköpa orgel som utgör byggnadstillbehör till församlingskyrkan. Beslutet har ansetts innebära överskridande av...
RÅ 1993 ref. 93: Kommuns bidrag till företagshälsovård för andra än kommunens anställda (extern företagshälsovård) har ansetts kunna i och för sig omfattas av den kommunala kompetensen. Beslut om sådant bidrag har...
RÅ 1993 ref. 97: Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) att meddela visst tillstånd till bergtäkt överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd av bl.a. ägarna till en...
RH 1996:24: En polisman ingrep tillsammans med en kollega mot en person, som hade gjort sig skyldig till olaga intrång, genom att med bil föra bort denne en längre sträcka från platsen för brottet. Polismannen,...
RH 1996:76: Fråga om eget uttag i aktiebolag kan vara att anse som förskingring. Vidare fråga om möjlighet förelåg för hovrätten att, oaktat innehållet i 51 kap. 23 a § rättegångsbalken, beakta preskription till...
RH 1996:83: Kronofogdemyndigheten har ansetts äga rätt att utan lagstöd fatta ett interimistiskt beslut om förordnande av syssloman och beslutet har befunnits vara inte endast av förberedande karaktär till följd...
RH 1997:42: Tilltalad dömdes av tingsrätten för bl.a. misshandel, som bedömdes som ringa, till dagsböter. Åklagaren ensam överklagade och yrkade att den tilltalade skulle dömas för misshandel som ej var ringa...
RH 1998:11: Beslut enligt 24 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem får överklagas endast i samband med att det slutliga avgörandet i målet om rätt att överta bostad överklagas.
RH 1998:48: Ett överklagande av tingsrättens dom i tvistemål har ansetts uppenbart ogrundat och hovrätten har därför genast meddelat dom.
RH 1999:93: Sedan gäldenären överklagat en löneutmätning har han frivilligt betalat hela den skuld som utmätningen avsett. Ändamålet med överklagandet har därvid ansetts förfallet och därför inte kunnat prövas i...
RH 2000:69: Vid tillämpningen av 33 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken har ett myndighetsinternt kontor för posthantering inte jämställts med postanstalt.
RH 2002:37: Parts återkallelse av sitt överklagande i hovrätten har, då medparten vidhöll sitt eget överklagande, på grund av s.k. nödvändig processgemenskap frånkänts verkan i den del den avsett fråga om...
RH 2002:8: En oprioriterad borgenär i en konkurs, där de utdelningsbara medlen förslog endast till betalning av vissa prioriterade borgenärers fordringar, har ansetts inte ha rätt att överklaga ett beslut om...
RH 2004:56: Skattemyndighet har fattat beslut om fastställande av gåvoskatt före den 1 juli 2001 och sedan fattat beslut i återvinningsärende efter detta datum. Hovrätten har ansett sig inte behörig att pröva...
RH 2004:72: Kronofogdemyndighetens beslut att lämna ett yrkande om interimistiskt beslut angående särskild handräckning utan bifall får inte överklagas särskilt.
RH 2004:73: Hyresnämndsmål. Hyresnämndens beslut om godkännande av redovisning enligt 22 § fjärde stycket bostadsförvaltningslagen (1977:792) får inte överklagas.
RH 2005:27: Tingsrätten har inte funnit gärning styrkt i hela den av åklagaren påstådda omfattningen, vilken begränsning endast kommit till uttryck i domskälen. Hinder har inte mött för åklagaren, som inte...
RH 2006:35: Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har bifallit hyresvärdens yrkande om att hyresavtalet för en bostadslägenhet skall upphöra. Hyresgästen har ansetts sakna rättsligt intresse av att få sitt överklagande...
RH 2008:65: Förbudet att överklaga en hovrätts avgörande i mål om interimistiskt förordnande enligt föräldrabalken har ansetts omfatta även beslut, varigenom prövningstillstånd har vägrats.
RH 2009:5: Sökanden har inte ansetts kunna överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande såvitt avser fråga om inkassokostnader.
RH 2012:40: Sökandens rätt att överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande har ansetts inte vara begränsad till kostnader i målet.
RH 2012:82: Ett överklagande av utmätning kom in i rätt tid men efter det att de utmätta medlen betalats ut och beslutet om utbetalning vunnit laga kraft. Tingsrättens beslut att inte pröva överklagandet har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation