lagen.nu

Övergångsbestämmelser

Ingen har skrivit en beskrivning av "Övergångsbestämmelser" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Övergångsbestämmelser finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

AD 1993 nr 2: Tolkning i en tvist om ferielön av bestämmelser om övergången vid årsskiftet 1990/91 från statlig reglering av anställningsvillkoren för ungdomsskolans lärarpersonal till kommunal reglering.
MÖD 2011:32: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avseende mark- och miljödomstols behörighet-----Mark- och miljödomstol har ansetts behörig att pröva mål om tilläggsavgift vid olovligt byggande i fall där...
NJA 1997 s. 862: Påföljden för brott mot totalförsvarsplikten har ansetts böra bestämmas utan hänsyn till de möjligheter till alternativ verkställighet av korta fängelsestraff som tillskapats genom lagen (1994:451)...
NJA 2007 s. 29: Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) ansetts tillämplig även på frågan om gammal eller ny lag skall tillämpas när flera konkursansökningar...
NJA 2010 s. 135: Upphovsrätt. Fotografiska bilder som med fotografens samtycke funnits på en webbplats har under en tid funnits även på en annan webbplats såsom del i en kundreferens. Fråga bl.a. om fotografierna...
NJA 2011 s. 907: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation