lagen.nu

Överflyttning av barn

Ingen har skrivit en beskrivning av "Överflyttning av barn" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (11)

NJA 2008 s. 963: Frågor om tillämpning av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.
NJA 2012 s. 269: Överflyttning av barn enligt Haagkonventionen har vägrats när, under handläggningen av ärendet, en domstol i hemvistlandet har fattat ett interimistiskt beslut om att barnen har rätt att uppehålla...
NJA 2013 s. 1143: Tillämpning av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Överflyttning har vägrats eftersom det fanns en allvarlig risk för...
RÅ 1995 ref. 99: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid...
RÅ 1996 ref. 52: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid...
RÅ 1997 ref. 58: Åtgärd enligt 21 kap. 7 § föräldrabalken i form av föreläggande vid vite att överlämna barn till vårdnadshavare har ansetts kunna beslutas utan hinder av att den mot vilken föreläggandet riktas bor...
RÅ 2001 ref. 53: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om...
RÅ 2002 ref. 1: Vid prövning av fråga om överflyttning enligt Haagkonventionen av en tolvårig pojke som olovligen kvarhålls i Sverige skall hänsyn tas till barnets uttalade vilja att stanna här. Omständigheterna har...
RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn men...
RH 2006:60: Hinder mot överflyttning av ett barn, som olovligen bortförts från Finland till Sverige, har inte ansetts föreligga då det inte visats att det skulle föreligga en allvarlig risk för att...
RH 2016:21: Överflyttning av barn enligt 1980 års Haagkonvention. Fråga bl.a. om barnet - som sökanden påstått men motparten förnekat - befann sig i Sverige och vad denna fråga hade för betydelse för prövningen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation