lagen.nu

Återförvisning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Återförvisning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Återförvisning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (92)

AD 1997 nr 69: Inför Sveriges inträde som medlem i den Europeiska unionen (EU) den 1 januari 1995 nominerade den svenska regeringen genom beslut i december 1994 en svensk man till befattning som domare i Europeiska...
AD 1998 nr 103: Enligt en bestämmelse i det kommunala pensionsavtalet kan arbetsgivaren för särskilt fall efter överenskommelse med arbetstagaren besluta att utge garantipension till arbetstagaren. Sedan det...
AD 2005 nr 25: I verkstadsavtalet har sedan länge funnits särskilda regler om lönetillägg till arbetstagare som omplacerats till arbete med sämre förtjänstmöjligheter. Dessa regler har enligt verkstadsavtalet gällt...
MIG 2007:3: I mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning har migrationsdomstolen underlåtit att med Migrationsverket kommunicera handling som den klagande gett in, trots att handlingen återgetts i domen....
MIG 2007:7: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd kan uppgifter av vikt återfinnas inte endast i sökandens dossié utan även i den dossié som avser den person till vilken anknytning söks...
MIG 2013:12: En migrationsdomstol som beviljar en utlänning en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen bör överlämna till Migrationsverket att som första instans pröva frågan om uppehållstillstånd ska...
MIG 2013:21: När det saknas förutsättningar för att avvisa en asylansökan med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen ska en materiell prövning ske av ansökan i förhållande till det land som utlänningen är...
MÖD 2000:38: Ersättning för rättegångskostnad vid utdömande av vite; nu fråga om rättens domförhet-----Felaktig sammansättning av miljödomstolen vid utdömande om vite har inte ansetts vara av sådant slag att...
MÖD 2000:44: Grannes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt vattenlagen-----Sakägare (granne) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte ingripa mot vattenföretag som...
MÖD 2000:8: Förvaltningsbesluts överklagbarhet-----Länsstyrelses beslut att återförvisa ett tillsynsärende enligt miljöskyddslagen till förnyad handläggning i kommunens miljönämnd är enligt allmänna...
MÖD 2003:95: Tillåtlighet enligt 22 kap. 26 § 1 st. miljöbalken till verksamhet för tillverkning av s.k. EU-anpassade drivmedel-----Miljödomstolen hade bedömt utökningen av verksamheten vid ett raffinaderi som...
MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel-----Efter att det s.k. Citytunnelprojektet i Malmö hade bedömts tillåtligt av regeringen enligt 17 kap....
MÖD 2004:5: Tillstånd för uppförande av vindkraftverk.-----Miljööverdomstolen (MÖD) ansåg inledningsvis att de klagande som bodde inom Degerhamn och Södra Möckleby på grund av närheten till vindkraftverken hade...
MÖD 2004:53: Strandskydd----- En golfklubb ansökte om dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnation inom ett område på Visingsö som under 1930-talet togs i anspråk som militär och civil flygplats och...
MÖD 2005:11: Avvisad ansökan om lagligförklaring av två pirar-----Ett servitutsavtal har ansetts ge sådan rådighet över ett vattenområde att en ansökan om lagligförklaring skall kunna prövas.
MÖD 2005:26: Tillstånd till verksamheten vid Äskya avfallsanläggning i Älmhults kommun-----Miljödomstolen meddelade en kommun tillstånd till utökad drift vid en avfallsanläggning (deponi) för farligt avfall. I...
MÖD 2005:51: Avvisad ansökan-----En kommun ansökte om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bl.a. leda bort inläckande grundvatten i en planerad kraftledningstunnel och tillhörande tillfartstunnel....
MÖD 2006:20: Omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken-----Vid omprövning av villkor avseende utsättning av fisk som kompensation för skador på fiske har utsättningen ansetts ha betydelse även för det...
MÖD 2006:47: Grannes talerätt mot beslut om återställningsåtgärder inom biotopskyddsområde-----En stenmur utgjorde gräns mellan två fastigheter och ansågs tillhöra båda fastigheterna varför talerätt förelåg för...
MÖD 2007:3: Buller från en motorsportbana-----Det räcker inte att bara pröva de bullerolägenheter som härrör från motorcykelkörning på själva banan. Prövningen måste enligt Miljööverdomstolen utvidgas och...
MÖD 2009:22: Föreläggandes rättskraft ----- En länsstyrelse har tidigare meddelat ett föreläggande avseende höjning av ventilationstrummor på en svinstallsbyggnad. Föreläggandet har därefter vunnit laga kraft....
MÖD 2012:13: Bygglov för fasadändring ----- Mark- och miljödomstolen beslutade att målet skulle återförvisas till Stadsbyggnadsnämnden då domstolen ansåg att ytterligare utredning var påkallad. Mark- och...
MÖD 2012:54: Förhandsbesked för bostadshus -----Efter återförvisning från länsrätt i mål rörande förhandsbesked har länsstyrelsen, efter överklagande av kommunens beslut, fattat ett beslut som innebar att...
MÖD 2012:55: Avstyckning ----- Lantmäteriet beslutade om avstyckning, varefter kommunen överklagade förrättningen. Lantmäteriet och kommunen var oeniga om resultatet av samrådet som genomförts i...
MÖD 2012:58: Rättegångskostnader ----- Mark- och miljööverdomstolen har i mål där mark- och miljödomstol beslutat om återförvisning till Lantmäteriet ansett att part som yrkade återförvisning var i högre grad...
MÖD 2013:10: Utdömande av vite ----- Kravet på delgivning av vitesföreläggande enligt 2 § viteslagen har inte ansetts omfatta ett beslut av en kommunal nämnd som i sak endast innebär att tiden för fullgörande av...
MÖD 2014:21: Avvisning av miljönämnds överklagande vid återförvisning i mål ang tillsynsåtgärder mot buller-----En miljönämnd har beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av en boendes klagomål om...
NJA 1981 s. 1047: Inskrivningsmyndighet beräknade stämpelskatt vid förvärv av fast egendom efter taxeringsvärdet. Beslutet överklagades endast av de skattskyldiga. Yrkande av kammarkollegiet om återförvisning till...
NJA 1981 s. 995: Sedan HovR i brottmål kallat parter och ett vittne till huvudförhandling, inställdes denna. Parterna underrättades härom varvid angavs att de senare skulle komma att få ny kallelse. Härefter avgjorde...
NJA 1983 s. 253: Spörsmål angående rätten att fullfölja talan i fall då HovR återförvisat utdelningsförslag i mindre konkurs till förvaltaren för upprättande av nytt utdelningsförslag enligt HovR:ns anvisningar. 185...
NJA 1984 s. 261: TR dömde tilltalad för flera brott avseende skilda gärningar till gemensam påföljd. Den tilltalade fullföljde talan till HovR:n med yrkande att bli frikänd från åtalet för två av brotten samt att den...
NJA 1984 s. 861: Två försök att sälja fastighet på exekutiv auktion har misslyckats. Sökanden - ett fastighetsfinansieringsaktiebolag - har begärt att en tredje auktion skall hållas och lovat att då köpa fastigheten...
NJA 1987 s. 153: HovR har tillåtit vadekäranden att ändra sin talan i målet och i anledning härav återförvisat målet till TR:n. HovR:ns beslut har ansetts kunna överklagas. 54 kap 6 § RB.
NJA 1987 s. 689: Va-nämnden eller allmän domstol?
NJA 1987 s. 74: Fråga huruvida HovR ägt avgöra brottmål utan huvudförhandling. 51 kap 21 § RB.
NJA 1989 s. 646: I HovR:n har förekommit sådant rättegångsfel som avses i 50 kap 28 § RB. Felet kan inte antas ha inverkat på målets utgång. Fråga om möjligheten att undanröja domen och återförvisa målet.
NJA 1990 s. 307: Svaranden i ett mål om underhållsbidrag har framställt ett yrkande gentemot käranden som har prövats av TR:n, trots att stämning inte har utfärdats, Sedan svaranden fullföljt talan mot TR:ns dom och...
NJA 1990 s. 42: Sedan HovR efter besvär över domvilla undanröjt ett av inskrivningsmyndighet meddelat beslut om lagfart och förordnat om ny handläggning av lagfartsärendet vid inskrivningsmyndigheten, har det...
NJA 1990 s. 606: Fråga huruvida förutsättningarna för utsättande av lagfartssammanträde har varit uppfyllda.
NJA 1990 s. 667: Fullföljdsförbudet i 54 kap 6 § RB har ansetts ej tillämpligt på vattenöverdomstolens beslut om återförvisning av syneförrättning till förrättningsman.
NJA 1990 s. 770: Sedan HovR avslagit ansökan om prövningstillstånd, har efter fullföljd HD meddelat tillstånd till målets prövning i HovR:n. Frågan om rättegångskostnad i HD har ansetts skola prövas i samband med...
NJA 1991 s. 188: Fråga i vad mån förvaltningsbeslut som har fattats med stöd av jordförvärvslagen (1979:230) kan omprövas eller sättas åt sidan i ett verkställighetsförfarande. Dessutom fråga huruvida muntligt förhör...
NJA 1991 s. 32: Gåvoskattemål. Vid beskattning med tillämpning av de s k lättnadsreglerna i 22 § 3 mom och 23 § F 3 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt av gåva av aktier i ett bolag som genom dotterbolag...
NJA 1992 s. 511: Sedan i skadeståndsmål en av flera kärande återkallat sin talan och målet avskrivits i denna del, har HovR till TR återförvisat frågan om skyldighet för den som återkallat sin talan att ersätta...
NJA 1992 s. 570: Sedan vattendomstol genom dom meddelat tillstånd till vissa arbeten har såväl sökanden som andra sakägare fullföljt talan mot domen, sökanden med yrkande att tillståndet skulle få tas i anspråk utan...
NJA 1993 s. 571: Fråga om domare mot vilken jäv anförts ägt deltaga i prövningen av jävsfrågan. - Tillika fråga om domaren varit jävig.
NJA 1995 s. 686: HovR har undanröjt underrätts dom på grund av domvilla och visat målet åter för ny handläggning. HovR:ns beslut kan överklagas.
NJA 1996 s. 343: Fråga huruvida det är uppenbart att talan är ogrundad och, då denna fråga besvarats nekande, huruvida målet, som avgjorts utan att stämning utfärdats, skall återförvisas till TR:n. 47 kap 5 § och 51...
NJA 1996 s. 676: HovR undanröjde, med hänvisning till överrättens allmänna skyldighet att sörja för att mål blir på lämpligt sätt handlagda, TR:s dom, återförvisade målet och angav att beslutet inte fick överklagas....
NJA 1997 s. 121: Förutsättningar har inte ansetts föreligga för HovR att avgöra tvistemål utan huvudförhandling.
NJA 1997 s. 805: Principen att, efter återförvisning av ett mål, frågan om rättegångskostnader i högre rätt skall prövas i samband med målet efter dess återupptagande är inte tillämplig när en fråga om...
NJA 1998 s. 747: Sedan en TR avvisat ett dispositivt käromål på den grunden att svaranden inte ansågs ha forum vid svensk domstol, har HovR:n efter överklagande undanröjt avvisningsbeslutet i viss del och...
NJA 1999 s. 788: Domförhetsfel i hovrätt har inte bedömts var av så allvarlig art att undanröjande av beslutet måste ske oberoende av parternas vilja. Med hänsyn till bl a att någon samstämmig uppfattning i frågan...
NJA 2000 s. 161: Fråga om prövningstillstånd i hovrätt sedan tingsrätt avgjort överklagande av exekutiv försäljning av fastighet utan att tillmötesgå en begäran om muntlig förhandling.
NJA 2001 s. 282: HovR har återförvisat mål till TR:n på den grunden att TR:n felaktigt utgått från att visst förhållande var ostridigt mellan parterna. Beslutet har ansetts kunna överklagas. 54 kap. 3 § 2 st. RB. -...
NJA 2004 s. 213: Underlåtenhet av hovrätt att i brottmål ta upp och pröva först i hovrätten åberopad alternativ grund för målsägandes talan om skadestånd har ansetts som sådant rättegångsfel som föranleder...
NJA 2004 s. 743: Talan om förbud mot störande verksamhet från en grannfastighet skall tas upp av allmän domstol (tingsrätt), när kärandena i stämningsansökningen angett att den rättsliga grunden för talan finns i 3...
NJA 2004 s. 888: En hovrätts underlåtenhet i ett mål om försättande i konkurs att låta gäldenären få del av Skatteverkets svarsskrivelse och konkursförvaltarens yttrande har ansetts utgöra ett rättegångsfel av sådant...
NJA 2005 s. 697: En hovrätt har under löpande överklagandetid fastställt ett beslut om besöksförbud. Klaganden har därefter, men innan klagotiden löpt ut, begärt sammanträde inför rätten. Hovrättens förfarande har...
NJA 2007 s. 510: Sedan Högsta domstolen återförvisat ett mål till hovrätten har part ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen, trots att yrkandet om ersättning inte hade...
NJA 2009 s. 308: Hovrätten har i strid med tilltrosbestämmelsen i 51 kap. 23 § rättegångsbalken fällt den tilltalade till ansvar. Felet, att hovrätten ändrat tingsrättens bevisvärdering utan att beviset tagits upp på...
NJA 2010 s. 93: En part som hade förlorat i tingsrätten överklagade men yrkade endast att hovrätten skulle återförvisa målet till tingsrätten på grund av rättegångsfel. Överklagandet har ansetts böra tillåtas. Även...
NJA 2014 s. 212: När ett mål har kommit så långt som till huvudförhandling i hovrätten, ska materiell processledning i praktiken inte behöva tillgripas. Ifall hovrätten under förhandlingen gör bedömningen att en...
NJA 2014 s. 23: Ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd har överklagats av Justitiekanslern. I Högsta domstolen har Justitiekanslern åberopat omständigheter som inte hade varit föremål för disciplinnämndens...
RH 1993:35: Fråga om tingsrättens utredningsskyldighet i mål angående bl.a. byte av förvaltare enligt föräldrabalken.
RH 1995:139: Fel adress i kungörelse om att inleda skuldsanering har ansetts utgöra rättegångsfel föranledande återförvisning till kronofogdemyndigheten.
RH 1995:141: Vid huvudförhandling i ett mål om grovt narkotikabrott har tingsrätten bestått av en lagfaren domare och tre nämndemän i stället för en lagfaren domare och fem nämndemän. Trots målets och felets art...
RH 1995:52: Tingsrätt har vid avgörande av ärende bestått av en lagfaren domare i stället för en lagfaren domare och tre nämndemän. Felet har lett till undanröjande av tingsrättens beslut.
RH 1995:55: En tingsrätt meddelade mellandom i frågan huruvida en köpare av fastighet vid fel i fastigheten har rätt till prisavdrag trots att köparen inte lidit någon förmögenhetsförlust i anledning av sitt...
RH 1996:40: Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § lagen om skuldsanering då nya uppgifter angående sökandens ekonomi framkommit under...
RH 1996:80: Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ett ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § skuldsaneringslagen. Hovrätten har undanröjt tingsrättens beslut.
RH 1998:6: Processbehörighet i utsökningsförfarandet när part visats vara psykiskt sjuk.
RH 1999:2: Bodelningsförrättare rättade lagstridigt tidigare meddelat bodelningsbeslut. Ena parten fick del av det rättade bodelningsbeslutet först efter det att klanderfristen löpt ut och den klandertalan hon...
RH 1999:54: Tingsrätt har vid huvudförhandling i tvistemål bestått av en lagfaren domare. Då parterna inte samtyckt till detta och målet inte kunde anses vara av enkel beskaffenhet, har tingsrätten inte ansetts...
RH 1999:76: I mål om vårdnad har tingsrättens ordförande hållit förhör med barnet i anslutning till en muntlig förberedelse i målet. Förhöret protokollfördes. Rättegångsfel har ansetts begånget då tingsrätten...
RH 2000:64: Lagprövning har inte ansetts kunna ske helt skild från omständigheterna i den tvist som underställts fastighetsdomstolens prövning och utan att det stått klart att den ifrågasatta lagregeln skulle...
RH 2001:23: Domare som i beslut om rättspsykiatrisk undersökning funnit övertygande bevisning föreligga för att den tilltalade begått åtalade gärningar har ansetts jäviga då de vid fortsatt huvudförhandling...
RH 2001:31: Domstolssekreterare har inte ansetts vara behörig att förordna bodelningsförrättare i tvistigt ärende.
RH 2001:58: Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts ha rätt att få talan mot beslutet härom prövad även sedan besöksförbudet har upphört att gälla.
RH 2007:23: Allmän domstol (tingsrätt) avvisade talan om skadestånd då den fann att talan skulle prövas av fastighetsdomstol. Hovrätten, som konstaterade att analog tillämpning av vissa bestämmelser i plan- och...
RH 2007:28: Yrkande om barns boende har framställts först i samband med överklagande av en dom på äktenskapsskillnad. Målet har i boendefrågan återförvisats till tingsrätten för fortsatt behandling.
RH 2008:5: Tingsrätten har handlagt en begäran om undanröjande av skyddstillsyn och ett åtal för nytt brott. Målen har företagits till gemensam handläggning och avgjorts genom dom. Hovrätten har ansett grovt...
RH 2009:15: I tingsrätten dömdes J.T. för försök till mord och R.T. för att han undanröjt bevis om J.T:s brott. Som vittne till J.T:s brott hördes R.T:s f.d. sambo M.M. Då den gärning som R.T. åtalats för ansågs...
RH 2009:79: Tingsrätten har avvisat förhör med vittnen som befinner sig utomlands och i stället tillåtit att deras berättelser inför utländsk åklagare får åberopas i målet. Enligt hovrätten har tingsrätten inte...
RH 2010:15: Tingsrätten har, utan att motivera sitt beslut, förordnat annan till offentlig försvarare än den som den tilltalade begärt och till synes därför inte heller beaktat bestämmelsen i 21 kap. 5 §...
RH 2010:70: I ärende om tvångsförsäljning av bostadsrätt p.g.a. attnyttjanderättenförverkats har Kronofogdemyndigheten ansetts vara skyldig att delge bostadsrättsinnehavaren ansökan om tvångsförsäljning jämte...
RH 2012:5: Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp. Efter överklagande bedömde hovrätten att det fanns förutsättningar att bevilja rättshjälp. Hovrätten undanröjde tingsrättens avslagsbeslut och återförvisade...
RH 2013:20: I mål om barns boende och umgänge åberopades i hovrätten omfattande ny bevisning. Efter att ha konstaterat att en prövning av målet i hovrätten inte skulle innebära en överprövning av tingsrättens...
RH 2014:58: Rättegångskostnaderna i en avvisningsfråga har varit betydande. När svaranden var förlorande i denna del men vinnande i huvudsaken har vardera parten, med tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken,...
RH 2015:34: En intressekonflikt har bedömts föreligga mellan en offentlig försvarare och hans huvudman i ett mål om ekonomisk brottslighet. Den offentlige försvararen hade tidigare haft uppdrag kopplade till två...
RH 2016:45: Under pågående huvudförhandling i ett brottmål tog en i målet tjänstgörande nämndeman kontakt per e-post med en av polisens utredare och uttalade sig berömmande om dennes arbetsinsats i målet....
RH 2016:84: Bristfälliga domskäl i en brottmålsdom har ansetts utgöra rättegångsfel. Tingsrättens dom har undanröjts, även i fråga om skadestånd som inte varit överklagat till hovrätten, och målet återförvisats...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation