lagen.nu

Återbetalning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Återbetalning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (13)

NJA 1984 s. 648: Regeringsformens bestämmelser om lagform har ansetts inte utgöra hinder mot tillämpning av de i 20 § förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer intagna föreskrifterna om...
NJA 1987 s. 372: Fråga om tillämpning av 68 § 6 mom 3 st uppbördslagen (1953:272) vid samtidig utmätning i allmänt och enskilt mål av fordran på skatt som skall återbetalas.
NJA 1988 s. 475: Fråga om särskilda skäl har förelegat enligt 5 § 3 lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter att avstå från avräkning.
NJA 1988 s. 491: Fråga om återbetalning av socialnämnds kostnad för blodundersökning som, före talans väckande i faderskapsmål, på nämndens anmodan företagits på föräldrarna till den påstådde fadern vilken avlidit.
NJA 1988 s. 555: Sedan A såsom fastighetsägare betalat avgift enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar såldes fastigheten till B. Fråga om återbetalning av del av avgiften skall ske till A...
NJA 1988 s. 99: Det förhållandet att en statens fordran på skatt var avskriven har ej ansetts hindra avräkning för fordringen enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.
NJA 1991 s. 283: När överrätt nedsatt gåvoskatt skall frågan om återbetalning av anståndsränta enligt 55 § 2 mom lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt prövas i samma ordning som gäller för skatteåterbetalningen.
NJA 1994 s. 177: En bank har felaktigt förmedlat en betalning till ett företag. Fråga om företaget är skyldigt återbetala beloppet.
NJA 1996 s. 202: Allmän domstol har ansetts behörig att pröva fordran som avser krav på återbetalning av utbetalat omställningsstöd enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till...
NJA 1997 s. 645: En dom, varigenom en man förklarats ej vara far till ett barn som fötts i hans äktenskap, har inte ansetts böra medföra att ett tidigare arvskifte efter mannen, i vilket barnet deltagit som mannens...
NJA 2008 s. 560: Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning.
RH 2006:4: Fråga om befrielse från skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning.
RH 2007:27: Återbetalning enligt 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation