lagen.nu

Åtalspreskription

Ingen har skrivit en beskrivning av "Åtalspreskription" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (14)

NJA 1981 s. 380: Fråga om beräkning av tid för åtalspreskription vid olaga vapeninnehav. 35 kap. 1 § 1 st och 4 § 1 st BrB.
NJA 1985 s. 796: Åtalspreskription av ett stöldbrott har i princip ansetts skola omfatta också senare av gärningsmannen företagna hälerigärningar beträffande stöldgodset.
NJA 1990 s. 490: Åtalspreskription i fråga om brott mot 14 § skogsvårdslagen (1979:429) utgjorde ej hinder för förverkande enligt 28 § samma lag.
NJA 1992 s. 126: Tiden för åtalspreskription när någon har skräpat ned i naturen räknas från det den nedskräpande handlingen fullbordades.
NJA 1997 s. 703: HovR:n fann med ändring av TR:ns dom att varusmuggling inte skulle anses som grov samt dömde till ansvar för brottet trots att det med denna rubricering förelåg åtalspreskription. Endast den...
NJA 2000 s. 158: Hinder mot utlämning har ansetts föreligga när det främmande häktningsbeslutet inte tydligt utvisade att de gärningar som låg till grund för häktningen motsvarade grovt bedrägeri eller grovt ocker...
NJA 2013 s. 364: Trots avsaknad av delgivningskvitto har det ansetts tillförlitligen utrett att stämning i brottmål har blivit delgiven i tid för att hindra åtalspreskription.
NJA 2016 s. 1001: Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har ansetts föreligga på grund av åtalspreskription enligt svensk rätt. Frågan om preskriptionen har avbrutits genom en åtgärd i ett annat land har...
NJA 2016 s. 880: Angrepp på parkeringsvakt som utfärdar kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering utgör inte förgripelse mot tjänsteman. Även fråga om åtalspreskription efter...
RH 1993:38: Successiv preskription av perdurerande brott.
RH 1994:74: Tvegifte har inte ansetts vara ett perdurerande brott.
RH 1996:119: Preskription av bokföringsbrott har räknats från den tidpunkt då skyldigheten först åsidosatts.
RH 1996:56: Åklagaren har, sedan mer än tio år förflutit från det att påstått grovt skattebedrägeri fullbordats, justerat gärningsbeskrivningen från att ha avsett s.k. passivt skattebedrägeri till att avse s.k....
RH 1996:76: Fråga om eget uttag i aktiebolag kan vara att anse som förskingring. Vidare fråga om möjlighet förelåg för hovrätten att, oaktat innehållet i 51 kap. 23 a § rättegångsbalken, beakta preskription till...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation