lagen.nu

Ärende

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den övergripande term för sådan myndighetsverksamhet som syftar till att nå ett beslut, dvs ett uttalande som har rättslig betydelse för enskilda eller andra myndigheter. Själva processen kallas för handläggning.

Huvudsakligen regleras ärenden, beslut och handläggning enligt förvaltningslagen. Vissa ärenden som handläggs vid en domstol (utan att vara mål, s.k. domstolsärenden) handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Ärende finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2010 s. 609: Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts vara analogt tillämplig vid handläggning enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.
NJA 2016 s. 389: Fråga om resning enligt ärendelagen. Det ligger på resningsdomstolen att rättsligt kvalificera de omständigheter som sökanden har åberopat och pröva dem enligt de resningsgrunder som domstolen anser...
NJA 2016 s. 395: Fråga om resning enligt ärendelagen i ett detaljplaneärende. Det har inte ansetts möjligt att partiellt resa ett detaljplaneärende utan medgivande av kommunen. Ärendelagens regel om resning på grund...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation