lagen.nu

Ändringsdispens

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ändringsdispens" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1997 s. 41: Tillstånd till prövning i HovR har meddelats, när TR:ns dom grundats på tilltron till målsägandens uppgifter utan stödbevisning och den tilltalade åberopar ny bevisning som väcker tvivel om...
NJA 2003 s. 400: Tillstånd till prövning i HovR beträffande ett skadeståndsanspråk i ett brottmål har meddelats när TR:ns dom grundats på tilltron till målsägandens uppgifter utan stödbevisning och den tilltalade...
NJA 2004 s. 896: I ett mål i vilket två personer åtalats för arbetsmiljöbrott har tillstånd till prövning i hovrätt meddelats när tingsrättens domskäl, tillsammans med av åklagaren åberopad ny bevisning och hans...
NJA 2006 s. 518: Fråga om förverkande har prövats i tingsrätt enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. efter det att svaranden underlåtit att efterkomma tingsrättens föreläggande att...
NJA 2007 s. 1032: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse har meddelats när tingsrättens dom har grundats på polisens rapport och platsprotokoll från hastighetsövervakning med...
NJA 2009 s. 738: Fråga om prövningstillstånd i hovrätt beträffande beslut om ersättning för rättegångskostnad.
NJA 2009 s. 798: Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad, boende och umgänge (I-III).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation