lagen.nu

Ändring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ändring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2007:39: Tillsyn över vattenverksamhet ----- Länsstyrelsen förelade med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ ägaren till ett kraftverk att vid vite ta bort en 16 cm bred planka som monterats på skibordet vid dammen...
MÖD 2014:44: Förordnande om när tillstånd blir gällande gentemot verksamhetsutövaren i mål om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet-----Mark- och miljödomstolen har meddelat förordnande med innebörd...
NJA 1984 s. 477: Sedan makar i mål om äktenskapsskillnad träffat överenskommelse bl a om skyldighet för ena maken att betala underhållsbidrag till makarnas barn, innefattande att ändringar av bidragen enligt lagen...
NJA 1984 s. 894: Återställande av försutten tid. När en domstol ändrar en från början bestämd tidpunkt för meddelande av dom, åligger det domstolen att underrätta parterna härom. Underrättelsen bör lämpligen ske...
NJA 1985 s. 752: Kronofogdemyndighet har meddelat beslut om ändring till gäldenärens nackdel i tidigare beslutad införsel utan att enligt 15 kap 12 § UB ha lämnat gäldenären tillfälle att yttra sig. Förfarandet har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation