lagen.nu

Äktenskapsskillnad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Äktenskapsskillnad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Äktenskapsskillnad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (42)

NJA 1981 s. 1088: Dom på äktenskapsskillnad mellan utländska makar, som meddelats i stat till vilken makarna inte hade någon anknytning, har förklarats skola gälla här i riket, när den ena maken efter skillnadsdomen...
NJA 1982 s. 568: Tingsrätt dömde till äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan och förpliktade make att ersätta statsverket del av den andra makens rättshjälpskostnader. I två resningsärenden (I och II), båda...
NJA 1982 s. 589: Under äktenskap har i hustruns namn inköpts en villafastighet. Syftet med köpet har varit att bereda makarna och deras barn en bostad för gemensamt begagnande. Erforderliga ekonomiska tillskott i och...
NJA 1983 s. 255: I samband med att rätten i mål om äktenskapsskillnad beslutade att betänketid skulle löpa förordnade rätten i interimistiskt beslut, att hustrun skulle få sitta kvar i hemmet tills bodelning skedde....
NJA 1983 s. 408: I äktenskap där makarna saknar barn under 16 år yrkar ena maken äktenskapsskillnad. Andra maken bestrider yrkandet. Innan rätten meddelat beslut om att betänketid löper, medges emellertid yrkandet....
NJA 1983 s. 583: Domstol har meddelat interimistiska beslut beträffande vårdnaden om och underhållsbidrag till barn efter äktenskapsskillnad. Därvid har modern fått vårdnaden om barnet och fadern förpliktats att till...
NJA 1983 s. 635: Enligt bodelning i anledning av äktenskapsskillnad mellan A och B skulle A erhålla visst belopp av B. A klandrade bodelningen med yrkande om högre belopp. Innan klandertalan avgjorts väckte A talan...
NJA 1983 s. 772: Ansökan om återställande av försutten tid. Tiden för fullföljande av talan mot dom i äktenskapsmål har återställts utom såvitt genom domen dömts till äktenskapsskillnad.
NJA 1983 s. 821: Fråga om underhållsbidrag under övergångstid efter äktenskapsskillnad.
NJA 1983 s. 826: Fråga om livsvarigt underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad.
NJA 1984 s. 469: I mål om äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan, där ena maken hade allmän rättshjälp, ålades andra maken att ersätta staten hälften av rättshjälpskostnaden, trots att han hade eget ombud och...
NJA 1984 s. 477: Sedan makar i mål om äktenskapsskillnad träffat överenskommelse bl a om skyldighet för ena maken att betala underhållsbidrag till makarnas barn, innefattande att ändringar av bidragen enligt lagen...
NJA 1984 s. 487: En år 1966 meddelad dom på underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad har jämkats på grund av ändrade förhållanden. Vid jämkningen har 11 kap 14 § GB i dess nu gällande lydelse tillämpats. Därvid har...
NJA 1984 s. 493: Fråga om underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad på grund av synnerliga skäl.
NJA 1984 s. 807: Makar har i ett med avseende på förestående äktenskapsskillnad träffat avtal om bodelning även överenskommit om fördelning av ena makens enskilda egendom. Fråga om giltigheten av avtalet i vad avser...
NJA 1985 s. 723: När vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad ena maken med tillämpning av 31 § 2 st rättshjälpslagen ålagts att ersätta del av andra makens rättshjälpskostnad och den rättssökande med tillämpning...
NJA 1986 s. 615: Internationella rättsförhållanden. Fråga om val av tillämplig lag beträffande underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad.
NJA 1987 s. 496: Fråga huruvida barns byte av efternamn är förenligt med barnets bästa i ett fall då efter föräldrarnas skilsmässa byte avses skola ske till ett nybildat namn, till vilket modern som är vårdnadshavare...
NJA 1987 s. 553: I ett standardavtal, tillämpligt enligt ett avtal om köp av småhus mellan två sambor och ett husföretag, fanns en klausul om rätt för köparen att i vissa angivna undantagsfall häva köpeavtalet utan...
NJA 1987 s. 726: Fråga om en efter deldom på äktenskapsskillnad träffad överenskommelse angående den ena partens förvärv av den andres andel i fastighet kunde utgöra hinder mot försäljning av fastigheten enligt 6 §...
NJA 1987 s. 833: Sedan det dömts till äktenskapsskillnad mellan två makar och den ena maken därefter ansökt att egendom enligt 11 kap 9 § GB skulle sättas under särskild vård och förvaltning, förordnade TR i ärendet...
NJA 1988 s. 308: Makarna A och B är amerikanska medborgare. A har vid svensk domstol väckt talan mot B om äktenskapsskillnad. Sedan B åberopat att grund till äktenskapets upplösning saknas enligt hennes nationella...
NJA 1988 s. 528: Tillämpning av utländsk dom på äktenskapsskillnad har, med hänsyn till de omständigheter under vilka domen tillkommit, ansetts uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket, oaktat...
NJA 1989 s. 614: Enligt ett avtal om underhåll m m, som träffats mellan makar i anledning av förestående äktenskapsskillnad, skulle hustrun erhålla hälften av mannens efterlevandepension från försäkringsbolaget SPP....
NJA 1989 s. 95: Internationella rättsförhållanden. Fråga huruvida viss handling, avseende en marockansk äktenskapsskillnad, är sådan att prövning av äktenskapsskillnadens giltighet i Sverige kan ske enligt 3 kap 8 §...
NJA 1991 s. 734: Sedan ena maken efter stämning å den andre yrkat äktenskapsskillnad samt betänketid med anledning härav löpt i sex månader, har makarna gemensamt yrkat att dom på äktenskapsskillnad skulle meddelas....
NJA 1993 s. 474: Dom på underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad har jämkats med hänsyn till att den underhållsberättigade fått pension.
NJA 1994 s. 302: Internationella rättsförhållanden. Två makar är medborgare i Bangladesh. Hustrun har vid svensk domstol ansökt om äktenskapsskillnad. Mannen saknar hemvist i Sverige Med hänsyn till att hustrun varit...
NJA 1995 s. 238: Internationella rättsförhållanden. En utländsk medborgare, som saknar uppehållstillstånd i Sverige men vistats här som asylsökande i snart två år, har ansökt om äktenskapsskillnad vid svensk domstol....
NJA 1998 s. 238: Fråga om livsvarigt underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad.
NJA 2003 s. 407: Fråga om HovR:n bort hålla huvudförhandling i mål om äktenskapsskillnad.
NJA 2014 s. 750: Särlevnad före äktenskapet ska beaktas vid prövning av om en dom på äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid.
RH 1993:76: Asylsökande makar har inte ansetts stadigvarande bosatta här. Svensk domstol har därför inte varit behörig att pröva deras ansökan om äktenskapsskillnad.
RH 1994:29: Sedan tingsrätt efter gemensam ansökan dömt till äktenskapsskillnad, har mannen överklagat domen och yrkat att äktenskapsskillnaden skall föregås av betänketid. Hovrätten har undanröjt domen och...
RH 1998:5: I mål om äktenskapsskillnad har tingsrätten förordnat om betänketid och föreskrivit att yrkandet om äktenskapsskillnad måste framställas senast den 9 januari 1998. På begäran av makarna dömde...
RH 1998:66: Rättshjälp har beviljats sedan makar som ansökt om gemensam äktenskapsskillnad och gemensam vårdnad om barn därefter har blivit oense i vårdnadsfrågan.
RH 2002:12: Behovs- och skälighetsprövning enligt 11 kap. 8 § första stycket äktenskapsbalken, varvid barns boende haft betydelse för behovsprövningen. Härvid har beaktats inte endast omständigheter som...
RH 2007:28: Yrkande om barns boende har framställts först i samband med överklagande av en dom på äktenskapsskillnad. Målet har i boendefrågan återförvisats till tingsrätten för fortsatt behandling.
RH 2008:33: Frågan om en ställföreträdare - god man eller förvaltare - kan föra sin huvudmans talan som kärande i ett mål om äktenskapsskillnad har besvarats jakande.
RH 2008:52: Kravet på utredningen när parterna begär äktenskapsskillnad utan betänketid och en av dem, enligt ingivet personbevis, bor tillsammans med eget barn under 16 år.
RH 2010:52: Make har vid svensk domstol ansökt om äktenskapsskillnad utan betänketid (inga barn under 16 år). Hustrun har härefter, innan hon delgivits stämning i målet vid den svenska domstolen, ansökt om...
RH 2013:46: Makarna A och B är filippinska medborgare. Hustrun A, bosatt i Sverige sedan år 2004, väckte vid svensk domstol talan om äktenskapsskillnad mot B, bosatt i Filippinerna tillsammans med makarnas två...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation