lagen.nu

Äktenskapsförord

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Äktenskapsförord är en skriftlig handling genom vilken makar eller blivande makar bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen skall vara giftorättsgods.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Äktenskapsförord finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (14)

NJA 1981 s. 528: Ett i laga form under äktenskapet upprättat äktenskapsförord, innefattande gåva mellan makarna, har ansetts bli gällande i förhållande till tredje man från den tidpunkt då det ingavs till rätten,...
NJA 1981 s. 693: I äktenskap mellan makarna A och B, där genom äktenskapsförord giftorätt uteslutits, köptes i A:s namn, med lagfart för denne, av B:s far en tomt för en köpeskilling avsevärt understigande markens...
NJA 1983 s. 775: Fråga huruvida äktenskapsförord blivit, på sätt i 8 kap 10 § GB sägs, bestyrkt av vittnen.
NJA 1984 s. 176: Arvsskattemål. I bouppteckning angavs felaktigt att viss egendom var den efterlevande makens enskilda. Den felaktiga uppgiften rättades sedermera genom en tilläggsbouppteckning. Den omständigheten...
NJA 1984 s. 865: Gåvoskattemål. I samband med upprättande av äktenskapsförord, vari en man till sin hustru överlät en fastighet som gåva, träffades muntligt avtal mellan makarna om att hustrun skulle dem emellan...
NJA 1985 s. 97: Under äktenskap mellan makar med äktenskapsförord, enligt vilket egendom som vardera maken förvärvade skulle vara hans enskilda, inköptes en villafastighet i hustruns namn och meddelades lagfart å...
NJA 1987 s. 815: Internationella rättsförhållanden. En dansk 1987:kvinna och en norsk man upprättade en ektepakt (äktenskapsförord) innan de ingick äktenskap. Efter äktenskapets upplösning uppkom tvist mellan dem...
NJA 1989 s. 199: Äktenskapsförord som slutits i Polen av svensk man och dennes polska hustru med iakttagande av formkraven i svensk men inte i polsk lag har ansetts giltigt i Sverige. I § 6 och 2 § 2 lagen (1912:69)...
NJA 1989 s. 692: Fråga om ett äktenskapsförord som ingåtts av omyndig utan förmyndarens samtycke blivit giltigt på grund av efterföljande godkännande.
NJA 1991 s. 234: Mot ansökan om försäljning enligt 6 § samäganderättslagen av två fastigheter, som ägs gemensamt av makar och utgör enskild egendom enligt äktenskapsförord, har invänts att äktenskapsförordet är...
NJA 1993 s. 583: Fråga om jämkning av äktenskapsförord enligt 12 kap 3 § ÄktB.
NJA 1997 s. 37: Fråga om registrering av äktenskapsförord med bl a lagvalsklausul.
RH 1994:48: En make har i gåva erhållit viss egendom under villkor att denna skall vara hans enskilda, dock med rätt för honom att genom äktenskapsförord förordna att egendomen skall vara giftorättsgods. Makarna...
RH 2009:49: I mål om klander av bodelning har den ena maken åberopat ett äktenskapsförord till stöd för att bodelning inte ska ske. Han har, när den andra maken bestritt handlingens äkthet, ansetts ha...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation