lagen.nu

Ägarhypotek

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Skillnaden mellan pantbrevets belopp och den fordran för vilken pantbrevet gäller som säkerhet. Om pantbrevet är helt obelånat är ägarhypoteket samma som pantbrevets belopp.

Ett ägarhypotek uppstår också då pantbrevet visar sig vara ogiltigt (se 6 kap. 2 och 8 §§) eller om pantsättningen återvinns (4 kap. 5 eller 12 §§ konkurslagen).

Det lediga utrymmet som uppstår då ett pantbrev inte alls eller bara delvis är pantsatt skapar en lucka mellan pantsättningarna. En panthavare med en sämre prioriterad fordran missgynnas av detta då de pengar som finns som ägarhypotek ska tillfalla fastighetsägaren.

Se 6 kap. 2 § 3 st samt 6 kap 9 § jordabalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1997 s. 591: Bolagsman i handelsbolag har ansetts berättigad att gentemot konkursansökan invända att borgenären har betryggande säkerhet i bolagets egendom.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation