lagen.nu

Ägare

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ägare" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ägare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (13)

MÖD 2003:34: Miljösanktionsavgift-----Miljödomstolen dömde ut miljösanktionsavgift för underlåten rapportering av årlig kontroll av köldmedieanläggning bestående av fyra kylaggregat. Företaget överklagade och...
NJA 1981 s. 448: Till gäldande av A:s skuld har utmätts en fastighet, som A:s fästmö B före utmätningen förvärvat från annan. Fråga om vilken bevisning som fordras för att A skall anses ha varit fastighetens ägare....
NJA 1982 s. 768: Betalningsansvar gentemot kommun för avgift enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar har beträffande viss fastighet ansetts åvila den som senast tillträtt fastigheten såsom...
NJA 1982 s. 773: Makar har gemensam lagfart på fastighet. Hustrun säljer till mannen sin hälft av fastigheten med undantag av en därå uppförd byggnad. Mannen påstår i lagfartsärende rörande detta fång att byggnaden...
NJA 1983 s. 604: Ägaren till bilar som under tid då de var uthyrda uppställdes i strid med villkor för parkering på tomtmark har ansetts inte ådra sig betalningsskyldighet för parkeringsavgifter enbart därför att...
NJA 1983 s. 606: En trafikolycka orsakades av att en älg kom ut på vägen. Älgen följdes av en löslöpande hund, vilken var tränad för älgjakt som s k ståndhund. Mot hundens ägare förd talan om ersättning för skador på...
NJA 1984 s. 375: Fråga i mål om utmätning huruvida det kunde anses framgå att egendom tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st och 19 § 1 st UB.
NJA 1984 s. 73: Utmätning av fordran på försäkringsersättning har - oberoende av besittningsförhållandena i fråga om den försäkrade egendomen - ansetts kunna äga rum endast om det framgår att fordringen tillhör...
NJA 1986 s. 443: Fråga huruvida utmätt egendom tillhört annan än gäldenären, bl a såvitt gäller kontanter som befunnit sig i ett av gäldenären och hans hustru hyrt bankfack (I). Dessutom fråga huruvida gäldenärens...
NJA 1986 s. 521: Fråga om tillämpning av ansvarsbestämmelserna i 163 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) när ägaren själv fört fordonet.
NJA 1987 s. 730: I samband med förrättning för avstyckning ansökte ägare av styckningslott om fastighetsreglering bestående i överföring av mark till styckningslotten från angränsande fastighet. Rätt att påkalla...
NJA 1987 s. 867: Fråga om skadeståndsskyldighet för staten när en polismyndighet vid tillämpning av hittegodslagen lämnat ut en omhändertagen segelbåt till annan uppgiven ägare än rätte ägaren. 3 kap 2 och 3 §§...
NJA 1995 s. 235: Adressaten till en från utlandet avsänd postförsändelse innehållande gåvor, vilka avsänts utan adressatens vetskap och tagits i beslag innan de nått denne, har inte ansetts vara ägaren till föremålen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation