lagen.nu

Äganderätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En äganderätt till en sak ger ägaren frihet att göra nästan vad han vill med den (inom vissa gränser), exv. sälja, pantsätta, låta andra nyttja den. Lösa saker kan han oftast förstöra, och blir han orätmätigt av med dem kan han begära myndighetshjälp för att få tillbaks dem (vindikationstalan).

Det finns gränser för ägarens befogenheter (exempel: om han hyr ut en fastighet eller intecknar en fastighet kan han inte längre förfoga fritt över den), och även gränser för äganderätten (expropriation, godtrosförvärv, allmän nödrätt)

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Äganderätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (12)

NJA 1981 s. 1: Tvist mellan vissa samebyar m fl och svenska staten om rätt till de s k skattefjällen i norra Jämtland. I målet har, jämte andra spörsmål, behandlats frågor dels om möjligheten att i äldre tider...
NJA 1982 s. 23: Den rätt till fotografisk bild som enligt 14 § lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild tillkommer beställaren av bilden avser inte äganderätten till bildnegativet.
NJA 1983 s. 116: Utmätning skedde av fastighet och av pantbrev i fastigheten, varefter fastigheten försåldes exekutivt. Försäljningen vann laga kraft. Sedan fördelning av köpeskillingen ägt rum, anförde...
NJA 1983 s. 410: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 19 och 20 §§ UB. (I, II).
NJA 1983 s. 553: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 18 och 20 §§ UB.
NJA 1984 s. 772: Under äktenskap har mannen i eget namn köpt en villafastighet och erhållit lagfart på fånget. Mellan makarna har varit förutsatt att också hustrun skulle bli ägare. Av hustrun åberopat förvärv av...
NJA 1986 s. 513: En person har på en fastighet som tillhörde hans sambo anbragt olika föremål som enligt 2 kap 1 och 2 §§ JB kan utgöra tillbehör till fastighet. Fråga om äganderätten till föremålen.
NJA 1987 s. 500: Sedan tredje man i utsökningsmål påstått sig vara ägare till viss lös egendom, meddelades honom föreläggande enligt 4 kap 20 § UB. I rättegång med anledning av föreläggandet yrkade tredje mannen att...
NJA 1992 s. 163: Fråga huruvida viss egendom - en fritidsbåt - som anskaffats under ett samboförhållande tillhörde samborna gemensamt med samäganderätt eller den ena sambon ensam.
NJA 1999 s. 594: Fråga i mål om verkställighet av betalningssäkring om det kunde anses framgå att egendomen tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st UB.
NJA 2008 s. 1053: Beviskravet för samäganderätt när någon vill få till stånd en försäljning av lös egendom enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt och motparten invänder att han eller hon är ensam ägare till...
NJA 2008 s. 668: En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation