lagen.nu

Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-01-18
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-01

Tillämpningsområde och syfte

1 § Denna lag gäller när evakuerade ankommer till Sverige vid en konsulär katastrofinsats enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser.

2 § Syftet med lagen är att underlätta för den kommun i Sverige dit de evakuerade ankommer (ankomstkommunen) att ge stöd och hjälp till de evakuerade utifrån kommunens ansvar enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Bistånd till enskilda

3 § När en kommun ger stöd och hjälp utifrån sitt ansvar enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) till evakuerade i samband med ankomsten till Sverige, får kommunen ge bistånd till de evakuerade utan föregående individuell prövning (nödvändigt bistånd). Ett sådant nödvändigt bistånd får inte förenas med villkor om återbetalning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Samverkan mellan kommuner

4 § En kommun får hjälpa en ankomstkommun som ger stöd och hjälp till evakuerade i samband med ankomsten till Sverige, om ankomstkommunen begär sådan hjälp. En kommun som hjälper en ankomstkommun får även lämna nödvändigt bistånd enligt 3 §.

Ersättning till kommuner

5 § En kommun har efter ansökan rätt till ersättning av staten för skäliga kostnader som är direkt hänförliga till det stöd och den hjälp som de evakuerade har fått i samband med ankomsten till Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ersättningen.

Överklagande

6 § Beslut enligt 5 § denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:9

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:29, bet. 2017/18:SoU10, rskr. 2017/18:136
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:9
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation