lagen.nu

Lag (2018:483) om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2018-05-09
Ändring införd
Tidsbegränsad
2020-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-01

1 § Den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för detta enligt 29 eller 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, om han eller hon under tiden 15 oktober 2018–11 januari 2019 frivilligt kontaktar Polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta den explosiva varan. För ansvarsfrihet krävs att den explosiva varan har omhändertagits av Polismyndigheten.

Ansvarsfrihet enligt första stycket gäller även för den som ger någon annan i uppdrag att kontakta Polismyndigheten.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Den som kontaktar Polismyndigheten enligt 1 §, eller uppdrar åt någon annan att göra det, har rätt att vara anonym.

3 § Explosiva varor som har omhändertagits enligt 1 § tillfaller staten.

Detta gäller dock inte om den explosiva varan har omhändertagits utan ägarens samtycke och denne gör anspråk på egendomen. Om ägaren är känd, ska ett sådant anspråk göras inom en månad från det att ägaren fick del av en underrättelse från Polismyndigheten om att egendomen omhändertagits. I annat fall ska anspråket göras inom en månad från det att egendomen omhändertogs.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Explosiva varor som har tillfallit staten enligt 3 § ska destrueras, om egendomen inte behövs för ett musealt eller militärt ändamål eller för Polismyndighetens verksamhet.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verkställighet av denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:483

Officiell autentisk version

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2017/18:116, bet. 2017/18:FöU13, rskr. 2017/18:267
Ikraft
2018-10-15
SFS-nummer
2018:483
Tidsbegränsad
2020-04-15
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation