lagen.nu

Förordning (2018:1863) om ansvar för skada vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2018-11-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10
Övrigt
Bilagan är inte med här.
/Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond

1 § En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 11 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen och innehålla uppgifter om

 • 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,
 • 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 7 kap. 2 § fjärde stycket sjölagen,
 • 3. fartygsägarens namn och adress,
 • 4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt säkerhet för fartygsägarens ansvar, och
 • 5. namn och adress på samtliga kända sakägare.

Sökanden ska till domstolen ge in en kopia av ett sådant certifikat för fartyget som avses i 11 kap. 17 eller 18 § sjölagen och en handling som visar den uppgift om fartygets dräktighet som avses i första stycket 2.

2 § I fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas enligt 11 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) tillämpas 2–6 §§ förordningen (1985:68) om begränsningsfond.

Om en sådan dom som anges i 4 § den förordningen har meddelats i en främmande stat som har tillträtt den i 11 kap. 1 § första stycket sjölagen angivna 2010 års HNS-konvention, ska även en kopia av beslutet om verkställighet enligt 21 kap. 6 § sjölagen ges in.

Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg

3 § Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses i 11 kap. 17 § första stycket sjölagen (1994:1009) prövas av Transportstyrelsen.

Ett certifikat som avses i 11 kap. 17 § tredje stycket sjölagen utfärdas av Transportstyrelsen.

4 § En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § En ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att försäkringen eller säkerheten

 • 1. täcker det ansvar som avses i 11 kap. 17 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
 • 2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

6 § Ett certifikat som avses i 11 kap. 17 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) ska utfärdas på formulär enligt bilagan till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg

7 § För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 kap. 18 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.

Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en översättning till ett av dessa språk.

Certifikatet ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilagan till denna förordning.

8 § För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 kap. 18 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av Transportstyrelsen.

En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller till en annan tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift om

 • 1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, na-tionalitet och hemort,
 • 2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet,
 • 3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt
 • 4. namn på försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt den adress där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts.

Lagrumshänvisningar hit (3)

9 § En ansökan om ett certifikat som avses i 8 § ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att försäkringen eller säkerheten

 • 1. täcker det ansvar som avses i 11 kap. 18 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
 • 2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

10 § Om Transportstyrelsen finner att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 8 § är betryggande, ska ett certifikat utfärdas på formulär 2 i bilagan till denna förordning.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg som avses i 8 § ska jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen enligt 10 §.

12 § För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 kap. 18 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av en behörig myndighet i den staten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Övriga bestämmelser

13 § Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevakningen kontrollera att den skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet som föreskrivs i 11 kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska också kontrolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 11 kap. 17 eller 18 § i den lagen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3–12 §§ i denna förordning och om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat.

Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 § i denna förordning.

/Bilagan är inte med här./

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1863

Officiell autentisk version

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
den dag regeringen bestämmer
SFS-nummer
2018:1863
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation