lagen.nu

Förordning (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2018-11-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

1 § Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna myndigheter i följande fall.

Uppgift lämnas av Uppgift lämnas om
1. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt av svenska medborgare som under kalenderåret fyller 18–47 år.
Beslut om förlängning av verkställighetstid med minst en månad för intagen om vilken underrättelse har lämnats tidigare.
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll och tidpunkt för verkställighetens slut för svenska medborgare som under kalenderåret fyller 18–47 år.
2. Försäkringskassan Tidpunkt för frihetsberövande på grund av häktning eller hävande av häktningsbeslut.
Tidpunkt för intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller tidpunkt då verkställighet av fängelsestraff på annat sätt påbörjades och beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt.
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vårdvistelse eller utökad frigång enligt fängelselagen (2010:610) .
Tidpunkt för avvikelse från kriminalvårdsanstalt eller vårdvistelse utanför anstalt eller utökad frigång enligt fängelselagen och tidpunkt för återupptagande av sådan verkställighet efter avvikelse.
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) till följd av dom på skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
3. Polismyndigheten Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller förflyttning till annan anstalt.
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll och tidpunkt för verkställighetens slut och vårdvistelse utanför anstalt, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång enligt fängelselagen .
Verkställighetens början i kriminalvårdsanstalt när den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år.
Permission eller avgång från kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för myndighetens verksamhet.
4. Säkerhetspolisen Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt och permission eller förflyttning till annan anstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för Säkerhetspolisens verksamhet.
Vårdvistelse utanför anstalt, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång enligt fängelselagen , om underrättelsen kan antas vara av betydelse för Säkerhetspolisens verksamhet.
5. Pensionsmyndigheten Tidpunkt för frihetsberövande på grund av häktning eller hävande av häktningsbeslut.
Tidpunkt för intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller tidpunkt då verkställighet av fängelsestraff på annat sätt påbörjades och beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt.
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vårdvistelse eller utökad frigång enligt fängelselagen .
Tidpunkt för avvikelse från kriminalvårdsanstalt eller vårdvistelse utanför anstalt eller utökad frigång enligt fängelselagen och tidpunkt för återupptagande av sådan verkställighet efter avvikelse.
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen till följd av dom på skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Kriminalvården ska på Tullverkets begäran underrätta verket om var en person är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller har sin vårdvistelse utanför anstalt.

3 § Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att i andra fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 30 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

4 § Kriminalvården får, efter att ha gett berörd myndighet tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten i 1 § och om tiden och sättet för att fullgöra den.

Innan Kriminalvården meddelar föreskrifter ska Datainspektionen ges tillfälle att yttra sig över Kriminalvårdens förslag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1747

Officiell autentisk version

Departement
Justitiedepartementet L5
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1747
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation