lagen.nu

Lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-15

1 § Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas senast vid utgången av 2018. Upplösningen ska ske genom likvidation. Styrelsen beslutar om och handlägger likvidationen.

2 § Vid likvidationen ska kassans tillgångar på lämpligt sätt omvandlas till pengar, i den utsträckning det behövs för likvidationen, och användas för att betala kassans skulder. När skulderna har betalats, ska kassans återstående tillgångar fördelas mellan sparbankerna efter förhållandet mellan de bidrag som varje sparbank sammanlagt har betalat in till kassan.

3 § I årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 ska styrelsen lämna en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1392

Officiell autentisk version

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1392
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
  • 2. Genom lagen upphävs
    • a) lagen (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa, och
    • b) kungörelsen (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa.
  • 3. De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för räkenskapsår som börjar före utgången av 2018.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation